INFO 1. stupeň

Pokyn ředitele školy závazný pro žáky a zaměstnance školy

Podmínky o provozu základní školy od 25.5. 2020, ochrana zdraví žáků a pracovníků školy.

 • Ve společných prostorách budovy školy, toaletách a v areálu školy při příchodu a odchodu je povinnost nosit roušky nebo respirátory.
 • Všichni žáci musí mít při příchodu do budovy školy nejméně dvě roušky a igelitový sáček na jejich odložení. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Rozhoduje vyučující !!!
 • Žáci budou rozděleni do skupin o počtu maximálně 15 žáků. Z organizačních důvodů mohou skupinu tvořit žáci z různých tříd a ročníků. Zařazení do skupiny bude ovlivněno požadavkem rodičů na stravování a odpolední zájmovou činnost.  Složení skupiny je po celou dobu docházky neměnné!!!
 • Žáci jedné skupiny se mohou pohybovat pouze ve své učebně a ve vymezeném společném prostoru.
 • Výuku budou zajišťovat učitelé I. a II. stupně, vychovatelé i asistenti pedagoga. Je jisté, že třídní učitel nebude moci vyučovat všechny žáky své třídy. Domácí příprava s dálkovým přístupem pokračuje.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, uvedené podmínky a pokyny pedagogů. UPOZORNĚNÍ !  Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci před školou dodržují minimální odstupy – 2 metry. Vyzvedává je pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a odvede do učebny.
 • Žáci se přezouvají, svršky odkládají ve třídě na určené místo.  Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žáci jsou povinni po návštěvě toalet a společných prostor školy  použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách budovy školy!
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Vyučující vede evidenci o docházce, popřípadě o důvodech nepřítomnosti žáků.
 • Pedagogičtí pracovníci volí formu vzdělávání tak, aby byla zajištěna hygienická                    a epidemiologická opatření.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BUDE PROBÍHAT VÝUKA ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Místo: v budově školy je pobyt dobrovolný, ale pouze pro žáky 1. až 5. ROČNÍKŮ

 • domácí příprava s dálkovým přístupem pokračuje

Doba: od 25.5. 2020

8,00 – 11,45 – výuka,    

11,45 – 12,30 – výdej oběda,

 12,30 – 16,00 – zájmová činnost pouze pro žáky z 1. ,2. a 3. ročníků

Počet otevíraných skupin:  dle zájmu rodičů (předpoklad do 30 skupin, po 15 žácích)

Předměty: Tělesná výchova se nevyučuje. S rozvrhem budou žáci jednotlivých skupin seznámeni v pondělí 25.5. 2020.

Školní kuchyně: připravujeme pouze studená jídla do jednorázových nádob, bez polévek a nápojů.  Výdej jídel a jejich konzumace  bude probíhat v učebně od 11,45 do 12,30 hodin. Cena oběda bude navýšena o cenu jednorázové nádoby. Doporučujeme vybavit žáka pitím na celou dobu pobytu ve škole.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

 • žáci 4. – 5.  ročníků chodí do školy a ze školy samostatně
 • žáci 1. až 3. ročníků mohou na základě písemné žádosti rodičů přicházet a odcházet samostatně. Pokud rodič žáka přivádí do školy, předává jej dozorujícímu pedagogovi před školou. Pokud si rodič vyzvedává žáka ze školy osobně, je povinen tak činit pouze v určených časech tj. 11,45 – 12,00 (po výuce), 12:30 – 12:45 (po obědě) a 15,40 – 16,00 (po zájmové činnosti) před budovou školy.
 • časy osobního vyzvedávání dětí je NUTNÉ !!! dodržet. Opakované nedodržení času vyzvednutí, i po prokazatelném upozornění rodiče, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • škola si vyhrazuje právo na změnu časů pro příchod a odchod žáků dle aktuálních organizačních opatření
 • rodič omlouvá nepřítomnost žáka písemně na email třídního učitele nejpozději do 3 dnů. Pokud absence žáka nebude řádně omluvena, bude žák z výuky v budově školy vyřazen.

Podmínky přijetí k výuce v budově školy:  

1. povinnost zákonných zástupců podepsat ,,čestné prohlášení“, přihlášku ke školnímu stravování a přihlášku k odpolední zájmové činnosti a odeslat nejpozději do 18.5.2020 třídnímu učiteli na jeho email (slouží současně jako přihláška k docházce do školy).  Z organizačně- technických důvodů nebudou  pozdější přihlášky přijímány!

2. seznámit se s podmínkami pobytu a výuky ve školní budově, obsažené v dokumentu „ Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020“  

Podepsáním čestného prohlášení zákonný zástupce rovněž stvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.