Výchovný poradce

AKTUALITY školní rok: 2023/2024

 Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:

 • výchovný poradce školy: Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek., Mgr. Vladimíra Plačková
 • školní metodik prevence: Mgr. Dana Ludvíčková, DiS.

Pedagogicko – psychologická poradna:  ředitelka: Mgr. Dagmar Boučková

zástupkyně ředitelky pro pracoviště Praha 11: PaedDr. Jana Lípová
adresa: Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje
IČO: 48135054
tel. 272 942 004, 272 918 682
email: ppppraha11@seznam.cz
datová schránka: b9yybyr 

psycholog: Mgr. Ivana Mejsnarová speciální pedagog: Mgr. Daniela Fišerová

konzultace ve škole: první úterý v měsíci od 14:00  

OBLASTI PORADENSTVÍ

pedagogicko – psychologické poradenství

práce s nadanými žáky

kariérové poradenství

primární prevence rizikového chování

Činnost školního poradenského pracoviště probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se podílí další instituce a odborníci

Pracovní náplně jednotlivých oblastí poradenství

 • oblast pedagogicko – psychologická

vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

nově jsou zavedena tzv. podpůrná opatření 1. – 5. stupně. První stupeň opatření je plně v kompetenci školy a opatření představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání, které jsou určeny žákovi vykazujícímu problémy při jeho vzdělávání. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovala opatření 1. stupně, doporučí škola využití poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb, možnost vypracování Plánu pedagogické podpory PLPP podle něhož bude žák vzděláván po dobu 3 měsíců, poté bude provedeno zhodnocení a v případě nutnosti bude provedeno následné vyšetření v PPP.

podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka

 • ve spolupráci s vyučujícími a rodiči vyhledávání žáků, kteří mají problémy v učení a s chováním
 • diagnostika potíží v PPP s následnou odbornou péčí
 • vedení dokumentace žáků vyžadujících individuální přístup  (stanoveno vyhláškou MŠ ) z důvodu:  podpůrných opatření

vypracování individuálního vzdělávacího plánu ( IVP ) na základě návrhu PPP, jeho průběžná kontrola a plnění

 • individuální speciálně – pedagogická péče v rámci školy mimo kmenovou třídu
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Adresa poradenského zařízení:

Pedagogicko psychologická poradna (PPP)
Kupeckého 576
149 00 Praha 4
psycholog: Mgr. Ivana Mejsnarová  mejsnarova@ppp11a12.cz   

speciální pedagog: Mgr. Daniela Fišerová  fiserova@ppp11a12.cz

Žák je navržen k odbornému vyšetření buď z podnětu učitele, nebo na žádost rodičů, vyšetření vždy objednává a vyřizuje zákonný zástupce.

Na základě odborného vyšetření dostává škola tzv: DOPORUČENÍ, popřípadě se souhlasem zákonného zástupce ZPRÁVU

Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení odborného pracovníka PPP je zařazen mezi žáky vyžadující zavedení podpůrných opatření, která zahrnují speciálními vzdělávací potřeby nebo individuální vzdělávací plán (IVP) (vyhláška MŠ). Toto zařazení je zpravidla platné po dobu dvou let, poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, prodloužení diagnózy zaniká.

Postup při vzdělávání  žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

vzdělávání žáka podle IVP právně vzniká na základě DOPORUČENÍ ŠPZ

žákovi je na základě podkladů ŠPZ vypracován IVP, který se vypracovává na jeden rok, v průběhu tohoto období se IVP průběžně upravuje dle potřeb žáka, celkové vyhodnocení IVP je zpravidla na závěr školního roku

vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí, popř. k připomínkování rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje  pracovník ŠPZ, výchovný poradce a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu.

v případě, že žák odchází na jinou školu, bude veškerá dokumentace, týkající se jeho zařazení mezi žáky se speciálními potřebami při vzdělávání na příslušnou školu zaslána pouze tehdy, požádá-li zákonný zástupce o toto zaslání písemně – tiskopisem ŽÁDOST, kterou obdrží u třídního učitele, popř. výchovného poradce

práce s nadanými žáky

vyhledávání zvláště nadaných žáků

individuální přístup k žákům zaměřený na rozšiřující a doplňující okruhy učiva, zadávání úkolů nad rámec běžných požadavků

zajištění účasti na různých soutěžích a olympiádách společně s poskytnutím odborného a metodického vedení

kariérové poradenství

možnost testování profesní orientace pro zájemce z řad žáků 8.ročníků,  zajišťuje PPP: formou PROFITESTU, k testování přihlašují žáky rodiče, pro vyšetření vyplní zákonný zástupce dotazník, který žák obdrží od výchovné poradkyně před vyšetřením. Dotazník žák odevzdá v den vyšetření.

poradenská a konzultační činnost v rámci předmětu Svět práce, individuální poradenství a konzultace určené rodičům a žákům v rámci školy v termínech k tomu určených

pro školní rok 2023/2024 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. 7. a 5. ročníků:  termíny budou oznámeny  

v případě zájmu o konzultaci pro studium je potřeba se předem objednat prostřednictvím žáka nebo mailem: Mgr. Vladimíra Plačková

poskytnutí informačních materiálů o možnostech studia na všech typech středních škol a odborných učilištích, organizace návštěv (dle aktuální situace)

prezentace středních škol a pracovišť zaměřených na volbu povolání

spolupráce se zástupci SŠ a SOU

zajištění veškeré agendy související s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků, vyhodnocení přijímacího řízení

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ – čeká se na potvrzení finálních změn od MŠMT

Přihláška ke studiu na střední škole   žáci obdrží 2 ks formuláře „Přihláška ke studiu“ vyplněné školou v oddílu A a B společně s pololetním vysvědčením. Zákonný zástupce nebo žák doplní druhy zvolených škol, které dopíše na obě přihlášky ve stejném pořadí – z důvodu konání přijímacích zkoušek (4 leté školy s maturitou), vyplní data a podpisy, (přihlášky nekopírovat!!) Takto vyplněné přihlášky žák odevzdá výchovné poradkyni (Mgr. V. Plačkové), která zajistí potvrzení ředitelem školy, poté se přihláška vrátí k žákovi a ten nebo zákonný zástupce musí přihlášky doručit na příslušné školy (do 30.11.2023 na umělecké a sportovní školy, do 20.2.2024(není ještě potvrzeno)  ostatní SŠ, SOU) Termíny pro odevzdání přihlášek k potvrzení školou budou vyvěšeny na nástěnce školského poradenského pracoviště.

Zápisový lístek

je součástí přijímacího řízení, žák jej odevzdá v případě přijetí a zájmu o studium na příslušnou školu do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení o přijetí uchazeče na příslušnou školu ( oznámení o přijetí ke studiu je  formou seznamu přijatých žáků, který zveřejní ředitel příslušné školy ), v případě nepřijetí obdrží uchazeč písemné vyrozumění a zákonný zástupce má možnost, podat odvolání do 3 pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění

Zápisový lístek vydá  základní škola

vyzvednutí ZL: 

přihlášky ke studiu na středních školách musí být doručeny nejpozději k termínu 20.2.2024 (není ještě definitivně potvrzeno) na příslušnou SŠ,

odevzdání přihlášek na umělecké a sportovní školy – 30.11.2023!   

 Termíny jednotlivých přijímacích zkoušek již potvrzeno MŠMT

přijímací zkoušky: jednotné  

 Přijímací řízení na SŠ

4 leté obory s maturitou (G+ SOŠ)

  • 1. termín                           pátek     12. 4. 2024 
  • 2. termín                           pondělí  15. 4. 2024
 •  

6 letá a 8 letá gymnázia

  • 1. termín                          úterý 16.4. 2024      
  • 2. termín                          středa 17.4.2024       

 

náhradní termíny pro uvedené obory:

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: pondělí    29. dubna 2024
2. termín: úterý        30. dubna 2024

                                                           

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři.

umělecké školy: talentové zkoušky:  Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová
zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do
31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

gymnázium se sportovním zaměřením talentová zkouška:  . V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.                                                                           

webové stránky: www. infoabsolvent.cz
nabízející informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Vám mohou pomoci

 

primární prevence rizikového chování – preventista:                               Mgr. Dana Ludvíčková

výchozím materiálem pro naši činnost je Minimální preventivní program školy, Školní program proti šikaně a Metodický pokyn MŠMT

Program je zaměřen na všechny žáky 1. – 9. ročníku, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost

nástin aktivit v rámci výchovně vzdělávacího procesu:

1. stupeň – rozděleno po ročnících

soužití v kolektivu, komunikace, osobní bezpečí být sám sebou = odmítavé postoje ke všem typům závislost, zdravý životní styl, základy duševní hygieny

2. stupeň – rozděleno po ročnících

mezilidské vztahy, zdravý životní styl, základy etiky a estetiky

rizikové chování: šikana i kyberšina, xenofobie, závislosti

psychohygiena, sexualita, autodestruktivní závislosti a chování