Výchovný poradce

AKTUALITY školní rok: 2023/2024

 Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:

  • výchovný poradce školy: Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek., Mgr. Vladimíra Plačková
  • školní metodik prevence: Mgr. Dana Ludvíčková, DiS.

Pedagogicko – psychologická poradna:  ředitelka: Mgr. Dagmar Boučková

zástupkyně ředitelky pro pracoviště Praha 11: PaedDr. Jana Lípová
adresa: Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje
IČO: 48135054
tel. 272 942 004, 272 918 682
email: ppppraha11@seznam.cz
datová schránka: b9yybyr 

psycholog: Mgr. Ivana Mejsnarová speciální pedagog: Mgr. Daniela Fišerová

konzultace ve škole: první úterý v měsíci od 14:00  

OBLASTI PORADENSTVÍ

pedagogicko – psychologické poradenství

práce s nadanými žáky

kariérové poradenství

primární prevence rizikového chování

Činnost školního poradenského pracoviště probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se podílí další instituce a odborníci

Pracovní náplně jednotlivých oblastí poradenství

  • oblast pedagogicko – psychologická

vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

nově jsou zavedena tzv. podpůrná opatření 1. – 5. stupně. První stupeň opatření je plně v kompetenci školy a opatření představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání, které jsou určeny žákovi vykazujícímu problémy při jeho vzdělávání. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovala opatření 1. stupně, doporučí škola využití poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb, možnost vypracování Plánu pedagogické podpory PLPP podle něhož bude žák vzděláván po dobu 3 měsíců, poté bude provedeno zhodnocení a v případě nutnosti bude provedeno následné vyšetření v PPP.

podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka

  • ve spolupráci s vyučujícími a rodiči vyhledávání žáků, kteří mají problémy v učení a s chováním
  • diagnostika potíží v PPP s následnou odbornou péčí
  • vedení dokumentace žáků vyžadujících individuální přístup  (stanoveno vyhláškou MŠ ) z důvodu:  podpůrných opatření

vypracování individuálního vzdělávacího plánu ( IVP ) na základě návrhu PPP, jeho průběžná kontrola a plnění

  • individuální speciálně – pedagogická péče v rámci školy mimo kmenovou třídu
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Adresa poradenského zařízení:

Pedagogicko psychologická poradna (PPP)
Kupeckého 576
149 00 Praha 4
psycholog: Mgr. Ivana Mejsnarová  mejsnarova@ppp11a12.cz   

speciální pedagog: Mgr. Daniela Fišerová  fiserova@ppp11a12.cz

Žák je navržen k odbornému vyšetření buď z podnětu učitele, nebo na žádost rodičů, vyšetření vždy objednává a vyřizuje zákonný zástupce.

Na základě odborného vyšetření dostává škola tzv: DOPORUČENÍ, popřípadě se souhlasem zákonného zástupce ZPRÁVU

Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení odborného pracovníka PPP je zařazen mezi žáky vyžadující zavedení podpůrných opatření, která zahrnují speciálními vzdělávací potřeby nebo individuální vzdělávací plán (IVP) (vyhláška MŠ). Toto zařazení je zpravidla platné po dobu dvou let, poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, prodloužení diagnózy zaniká.

Postup při vzdělávání  žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

vzdělávání žáka podle IVP právně vzniká na základě DOPORUČENÍ ŠPZ

žákovi je na základě podkladů ŠPZ vypracován IVP, který se vypracovává na jeden rok, v průběhu tohoto období se IVP průběžně upravuje dle potřeb žáka, celkové vyhodnocení IVP je zpravidla na závěr školního roku

vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí, popř. k připomínkování rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje  pracovník ŠPZ, výchovný poradce a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu.

v případě, že žák odchází na jinou školu, bude veškerá dokumentace, týkající se jeho zařazení mezi žáky se speciálními potřebami při vzdělávání na příslušnou školu zaslána pouze tehdy, požádá-li zákonný zástupce o toto zaslání písemně – tiskopisem ŽÁDOST, kterou obdrží u třídního učitele, popř. výchovného poradce

práce s nadanými žáky

vyhledávání zvláště nadaných žáků

individuální přístup k žákům zaměřený na rozšiřující a doplňující okruhy učiva, zadávání úkolů nad rámec běžných požadavků

zajištění účasti na různých soutěžích a olympiádách společně s poskytnutím odborného a metodického vedení

kariérové poradenství

možnost testování profesní orientace pro zájemce z řad žáků 8.ročníků,  zajišťuje PPP: formou PROFITESTU, k testování přihlašují žáky rodiče, pro vyšetření vyplní zákonný zástupce dotazník, který žák obdrží od výchovné poradkyně před vyšetřením. Dotazník žák odevzdá v den vyšetření.

poradenská a konzultační činnost v rámci předmětu Svět práce, individuální poradenství a konzultace určené rodičům a žákům v rámci školy v termínech k tomu určených

pro školní rok 2023/2024 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. 7. a 5. ročníků:  termíny budou oznámeny  

v případě zájmu o konzultaci pro studium je potřeba se předem objednat prostřednictvím žáka nebo mailem: Mgr. Vladimíra Plačková

poskytnutí informačních materiálů o možnostech studia na všech typech středních škol a odborných učilištích, organizace návštěv (dle aktuální situace)

prezentace středních škol a pracovišť zaměřených na volbu povolání

spolupráce se zástupci SŠ a SOU

zajištění veškeré agendy související s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků, vyhodnocení přijímacího řízení

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Vše důležité – termíny, způsob podání přihlášky, přihlášky, najdete na tomto odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

primární prevence rizikového chování – preventista:                               Mgr. Dana Ludvíčková

výchozím materiálem pro naši činnost je Minimální preventivní program školy, Školní program proti šikaně a Metodický pokyn MŠMT

Program je zaměřen na všechny žáky 1. – 9. ročníku, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost

nástin aktivit v rámci výchovně vzdělávacího procesu:

1. stupeň – rozděleno po ročnících

soužití v kolektivu, komunikace, osobní bezpečí být sám sebou = odmítavé postoje ke všem typům závislost, zdravý životní styl, základy duševní hygieny

2. stupeň – rozděleno po ročnících

mezilidské vztahy, zdravý životní styl, základy etiky a estetiky

rizikové chování: šikana i kyberšina, xenofobie, závislosti

psychohygiena, sexualita, autodestruktivní závislosti a chování