O škole

Historie školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní škola Donovalská se začala stavět v roce 1979 v severní části nově vznikajícího Jižního Města na území městské části Chodov. První žáky uvítala naše škola 1. září 1982. Ve 22 třídách se začalo učit celkem 646 žáků. Se zabydlováním sídliště se škola rychle rozrůstala a brzy bylo patrné, že její prostory nebudou pro silné populační ročníky stačit. Po dvou letech se tak otevírala další budova, tzv. přístavba s dalšími učebnami. Ve školním roce 1987/88 dosáhla škola maximálního počtu žáků, a sice 1338. V této době muselo vedení školy přistoupit k organizaci směnného vyučování v některých ročnících prvního stupně. Počet dětí se pak pozvolna snižoval. V současné době má škola cca 750 žáků, kteří se učí ve 34 třídách.

V roce 1990 převzal vedení školy Mgr. Pavel Dittrich. S celospolečenskými změnami se měnil i duch školy, která se více otevřela rodičovské veřejnosti. Zkvalitnilo se také vybavení školy a její zázemí. Významnou událostí v historii školy byla v roce 1995 návštěva prezidenta Václava Havla, který u nás spolu s primátorem hl.m. Prahy zahájil nový školní rok.

Během let 2004 až 2006 proběhla velká rekonstrukce, škola dostala nový kabát a změnila se zvenku i uvnitř téměř k nepoznání. Byla vybavena novým nábytkem, rekonstruována byla i školní kuchyně. Postupně se vybudovalo velmi dobré sportovní zázemí: víceúčelové hřiště, hřiště na florbal a plážový volejbal, běžecká rovinka i běžecký ovál. Velký posun v modernizaci výuky nastal s instalací interaktivních tabulí a využíváním interaktivních učebnic. V souladu s moderními směry je výuka informatiky zařazena od 3. ročníku a vybudována byla učebna robotiky a další počítačová učebna.

Mgr. Pavel Dittrich školu úspěšně vedl neuvěřitelných 32 let. Od šk. roku 2021/2022 je ředitelem školy Mgr. Tomáš Marek.

Pedagogický sbor ZŠ Donovalská se snaží spolu s kvalitní výukou nabízet ještě něco navíc – klidnou, přátelskou a tvořivou atmosféru, ve které není místo pro strach, nervozitu a nedůvěru.

Zaměření

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Mosty k vědění“. Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku a tělesnou výchovu. Každý rok otevíráme první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis. Od první třídy se žáci učí anglickému jazyku, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý cizí jazyk (němčina nebo ruština). Předmět informatika je na naší škole vyučován jako povinný od třetí do deváté třídy. V šestém ročníku je začleněn volitelný  předmět programování.

Škola nabízí:

 • vstřícnou a přátelskou atmosféru
 • příjemné moderní, estetické prostředí
 • velmi dobré vybavení – dvě počítačové pracovny, učebna robotiky, 38 interaktivních tabulí, multimediální učebna, mobilní počítačové učebny s notebooky, chromebooky, tablety či smartphony, keramická dílna s pecí
 • optimální prostředí pro žáky 1. a 2. tříd (vedle učebny i herna)
 • školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské kurzy
 • stabilní, kvalitní pedagogický sbor
 • kvalifikovanou pomoc v oblasti výchovného poradenství a volby povolání, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, metodiku prevence rizikového chování
 • skvělé sportovní zázemí – dvě tělocvičny, víceúčelový venkovní areál, herna stolního tenisu, dobré sportovní vybavení
 • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku v novém plaveckém areálu v těsné blízkosti školy
 • výběr kroužků a zájmových útvarů, sportovní aktivity (basketbal, florbal, všestranná sportovní příprava, projekt Atletika pro děti, jóga)
 • výuku tenisu (tenisové třídy – zajišťuje Tenis Centrum Donovalská)
 • tradiční akce pro rodiče a veřejnost (např. Vánoční zpívání, Pálení čarodějnic, Vánoční a Velikonoční dílny, Kino pod širým nebem…)
 • práci s nadanými žáky (účast v soutěžích a na olympiádách), KMD, KMČ

hriste