Školní psycholog

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Simony Svačinové:

úterý – 9:00 – 13:00 hodin

čtvrtek – 12:30 – 15 hodin

Další konzultace dle objednání prostřednictvím emailu (svacinovas@donovalskazs.cz) nebo schránky důvěry.

Činnost školního psychologa:

  • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • poskytování poradenství pro rodiče a pomoc žákům při výchovně vzdělávacích problémech ve škole
  • práce s třídními kolektivy a provádění sociometrických měření
  • práce se stresovanými dětmi, aktuálními osobními, vztahovými a podobnými problémy
  • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • poskytování konzultací pedagogům
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními