Konkurs na ředitele školy

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám oznámit, že jsem se rozhodl s koncem tohoto školního roku odstoupit z funkce ředitele školy.  Na uvolněné místo zřizovatel vypsal konkursní řízení, které uveřejňuji v příloze.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Rada městské části Praha 11,

Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky

Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících (§ 5 zákona č. 563/2004 Sb.),
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských právních předpisů a problematiky řízení školy,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • orientace v problematice ekonomiky školy,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče/ky,
 • datum a místo narození uchazeče/ky,
 • místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresu, liší-li se od adresy trvalého pobytu,
 • telefon, e-mail,
 • pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce doložte:  

 • motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strany textu formátu A4, kde představíte svou motivaci
  a zdůrazníte Vaše předpoklady pro výkon činnosti,
 • strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o dosavadním vzdělání a vzdělávání, praxích a zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),
 • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 • návrh koncepce řízení a rozvoje příspěvkové organizace Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684 (max. 5 stran textu formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne starší než
  3 měsíce.

Lhůta pro doručení přihlášky: nejpozději do 26. 05. 2021 do 12,00 hodin.

Způsob podání přihlášky:

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 11,  Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4.

Obálku označte slovy: „Konkurs – ředitel/ředitelka Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684 – neotvírat“.

Kontakt: vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městské části Praha 11 – Mgr. Martin Platz, telefon: 267 902 358, e-mail: platzm@praha11.cz.

Předpokládaný termín konkursního řízení: 18. 06. 2021.

Předpokládaný nástup do funkce: 01. 09. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor – metodou zkoumání pracovních posudků z předchozích zaměstnání.

Zřizovatel, případně komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise
v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0361/16/R/2021 dne 19. 04. 2021.

          …………………………………….

     Jiří Dohnal

                                                                                                                              starosta MČ Praha 11

Pro Základní školu, Praha 4, Donovalská 1684 (www.donovalskazs.cz) na Praze 4 hledáme ředitele/ředitelku. 

 • Máte chuť podílet se na rozvoji základního vzdělávání? 
 • Jste zkušený/á v oblasti vzdělávání a organizačního řízení
 • Umíte vést a motivovat tým? 
 • Je pro Vás rozvoj potenciálu přirozenou součástí vedení žáků, pracovníků školy i školní komunity? 
 • Jste zvyklý/á pravidelně vyhodnocovat svou práci a proaktivně hledat cesty k růstu? 
 • Máte dobré komunikační dovednosti a schopnost efektivně řešit krizové situace? 
 • Považujete zážitek úspěchu za klíčovou součást procesu učení
 • Vnímáte bezpečné vztahové prostředí jako podmínku pro vzdělávání a osobnostní rozvoj
 • Umíte při vedení lidí a organizace vyvažovat cíle a vztahy

Pak hledáme možná právě Vás! 

Úplné znění podmínek a požadavků konkurzního řízení naleznete na úřední desce MČ Praha 11 (www.praha11.cz).Termín pro přihlášení je 26. 05. 2021 do 12:00 hodin. 

Děkujeme za Váš zájem či sdílení – společně můžeme zlepšovat prostředí pro vzdělávání našich dětí. 

MČ Praha 11, zřizovatel 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.