Školní jídelna

Jídelníček

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Základní škola, Donovalská 1684, Praha 4

přijme od 1.9.2021 na hlavní pracovní poměr:

  • vyučenou kuchařku
  • pomocnou sílu do kuchyně

Životopisy zasílejte na adresu: jidelna@donovalskazs.cz

 

Informace pro rodiče žáků

Všichni žáci mají  od 17.5.2021 automaticky přihlášené obědy. Obědy je možné odhlásit ve stravovacím systému, e-mailem, nebo na záznamník. 
 
První den neplánované nepřítomnosti žáka nelze oběd vyzvednout. Oběd prosím vždy odhlaste – e-mailem, záznamník.

Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy.

Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu(respirátor).   

Cizí strávníci se zatím v naší školní jídelně stravovat nebudou.

Pavla Janotová – vedoucí školní jídelny

Pokyny ke stravování

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11,45 hodin do 14,00 hodin každý den školní docházky mino prázdniny a ředitelské dny.

Cizí strávníci             11,45 – 12,00 a 13,50 – 14,00 hodin
Žáci, zaměstnanci    12,00 – 14,00 hodin

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.

Volba obědů, odhlášky, přihlášky jsou možné přes terminál u školní jídelny nebo přes internetové stránky: jídelního systému

V případě volby přes internet je nutné si v kanceláři ŠJ vyzvednout heslo a návod pro přístup. Tento návod je zveřejněn i na www stránkách školy.

Obědy se odhlašují nejpozději do 15,00 hodin  předcházejícího dne.

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Platbu je možno provést inkasní platbou (tato platba je výhodnější, nevzniká přeplatek ani nedoplatek), nebo trvalým příkazem. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ. Při změně čísla účtu prosím o nahlášení nového čísla účtu.

souhlasem s inkasem: 2200535762/2010

trvalým příkazem na b.ú: 2200535762/2010

Trvalý příkaz je tedy nutno zadat ke každému 25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

V obou případech prosím o Vaše číslo účtu a zprávu jakou platbu zvolíte.

Ceny obědů ve školním roce 2020/2021

I. 7-10 let 25 Kč               II. 11-14 let 27 Kč            III. 15 a více let 29 Kč

Částka pro zadání trvalého příkazu:

I.   550,- Kč                      II.   594,- Kč                       III.  638,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nejvyšší možné ceny obědů pro jednotlivé kategorie tyto:

I. 7-10 let 32 Kč     II. 11-14 let 34 Kč     III. 15 a více let 37 Kč

Důležité upozornění:

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT!

Hromadné odhlášky (ozdravný pobyt, výlet, kulturní akce) přijímáme nejpozději 96 hodin předem.

Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole je možné si odebrat dotovaný oběd pouze první den.

(Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. Další den nepřítomnosti již nemají nárok na dotaci oběda. V případě neodhlášení oběda, oběd propadá, v případě vyzvednutí oběda i další dny,  bude cena oběda doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda.)

Vnitřní řád školní jídelny je uveřejněn na internetových stránkách školy a v jídelně.

Cena oběda pro cizí strávníky je 62 Kč.

Objednávání obědů přes internet

Obědy si můžete objednat na této adrese. Kde je možné obědy i odhlásit.

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd lze přes terminál, telefonicky nebo písemně nejpozději den předem do 14:00 hodin.

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do pátku  25. 6. 2021 do 7,30 hodin.

Stravovací systém

Na ZŠ Donovalská je zaveden stravovací systém Z-WARE. Tento systém identifikačních čipů umožňuje jednoduše kontrolovat výdej obědů bez použití stravenek. V případě potřeby je možné provádět objednávky a odhlášky obědů na dva týdny dopředu při výběru ze dvou jídel. Rodiče mohou být zároveň informováni, zda jejich děti skutečně na obědě byly.
Každý strávník musí mít identifikační čip. V případě, že si strávník čip zapomene, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. V případě ztráty si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.
Identifikační čipy jsou jednotlivým strávníkům vydávány v kanceláři školní jídelny za 100 Kč (platba v hotovosti).
Obědy se objednávají pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny. V případě, že si dítě oběd neobjedná, platí automaticky volba jídla č. 1. Výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu.

Vyzvednutí obědů při nemoci dítěte

V případě nemoci si mohou rodiče vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci dítěte. Další dny již ztrácí nárok na státní dotaci.

Odhlašování, objednávání obědů pro veřejnost a další informace:
Vedoucí školní jídelny Pavla Janotová (jidelna@donovalskazs.cz), tel.: 272 929 311 (záznamník)