Předškoláci

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2021/22

Termín zápisu:  7. a 8. dubna 2021

Odklad povinné školní docházky:

            Žádost ke stažení  ZDE

Rodiče mohou podat žádost o odklad i dodatečně (nejpozději do 30. 4. 2021) se dvěma doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Přijetí pětiletých dětí je obdobné jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky – žádost ZDE.

Spádové ulice ZŠ Donovalská naleznete ZDE.

Škola před školou

Stejně jako v minulých letech má naše škola v plánu pořádat setkání pro předškoláky.

Děti se v průběhu několika hodin seznámí s prostředím školy. Hravou formou si vyzkouší, co je čeká v 1. třídě, seznámí se s budoucími spolužáky a poznají paní učitelky.

Zároveň při jedné “Škole před školou” proběhne setkání s ředitelem školy a pro zájemce i prohlídka školy.

Termíny budou zveřejněny dle aktuální situace.

___________________________________________________________

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace pro rodiče dětí u zápisu dne 7. a 8. dubna 2021 na školní rok 2021/2022

1. Zápis se uskuteční od 7. a 8.4.2021
2. Na školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené do 31.08.2015 včetně.
3. Pokud obdržíte kladné rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na naši školu,  stává se od září nového školního roku naším žákem a není třeba další oznamování nástupu do školy. Pokud se však rozhodnete dát u nás přijaté dítě na jinou školu, žádáme o písemné sdělení.
4. Návod, jak postupovat při podávání žádosti o odklad školní docházky (viz níže včetně formuláře).
5. K zápisu je třeba:
a) rodný list dítěte
b) občanský průkaz zákonného zástupce, případně jiný doklad k ověření totožnosti a trvalého bydliště (nájemní smlouva)
6.  K zápisu je nutné, aby se dostavil i zákonný zástupce s dítětem, pro které bude žádat o výjimku ze školní docházky z důvodu jejich pobytu v zahraničí.
7. Podrobnosti o vybavení prvňáka dostanou rodiče na schůzce, která se bude konat první den školní docházky v 17 hodin.
8. K základní docházce budou přijímány především děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na Praze 11 ve spádové oblasti naší školy nebo splňují další kritéria.
9. Jakékoliv informace o škole a organizaci školního roku Vám rádi poskytneme, kdykoli nás kontaktujete na email, zavoláte telefonicky, případně je najdete na stránkách školy www.donovalskazs.cz

Kritéria přijímání

Budou zveřejněny v průběhu šk. roku.

Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:

odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 7. a 8. 4. 2021.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
O odklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2021.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad

Formulář žádosti o přijetí nešestiletého dítěte

Přípravné třídy

Městská část Praha 11 zřizuje na pěti školách přípravné třídy. Informace k nim naleznete ZDE a ZDE.

Tenisové třídy

Informace k tenisovým třídám naleznete ZDE