Předškoláci

Škola před školou

Stejně jako v minulých letech pořádá naše škola setkání pro předškoláky.

Děti se v průběhu několika hodin seznámí s prostředím školy. Hravou formou si vyzkouší, co je čeká v 1. třídě, seznámí se s budoucími spolužáky a poznají paní učitelky.

Zápis do 1. tříd školního roku 2024/25

Termín zápisu do prvních tříd je stanoven na 10. a 11. dubna 2024 od 15 do 17 hodin. Prezenční zápis probíhá v pavilonu G (přístavba), boční vchod z ulice Donovalská.

Žádost o přijetí pro do prvního ročníku na školní rok 2024/2025. (bude zveřejněna)

Po vyplnění údajů v žádosti v odkazu výše se dostanete k možnosti rezervace termínu u prezenčního zápisu.

U prezenčního zápisu proběhne kontrola údajů (s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz nebo jiný doklad o trvalém pobytu dítěte) a krátký neformální rozhovor s dítětem. Následně bude zákonným zástupcům v administrativním centru předána k podpisu žádost o přijetí dítěte a další nutné dokumenty.

Při podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá:

  • řádně vyplněnou žádost (elektronický formulář)
  • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu
V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webu základní školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí
Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html
Další kritéria jsou uvedena na webových stránkách školy v sekci „Předškoláci“, viz. níže.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou podat žádost o odklad i dodatečně (nejpozději do 30. 4. 2024) se dvěma doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Přijetí pětiletých dětí je obdobné jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky – žádost.

Spádové ulice ZŠ Donovalská naleznete ZDE.

 

___________________________________________________________

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace pro rodiče dětí u zápisu dne 10. a 11. dubna 2024 na školní rok 2024/2025

1. Zápis se uskuteční 10. a 11. 4. 2024
2. Na školní rok 2024/2025 se zapisují děti narozené do 31.08.2018 včetně.
3. Pokud obdržíte kladné rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na naši školu,  stává se od září nového školního roku naším žákem a není třeba další oznamování nástupu do školy. Pokud se však rozhodnete dát u nás přijaté dítě na jinou školu, žádáme o písemné sdělení.
4.  K zápisu je nutné, aby se dostavil i zákonný zástupce s dítětem, pro které bude žádat o výjimku ze školní docházky z důvodu jejich pobytu v zahraničí.
7. Podrobnosti o vybavení prvňáčka dostanou rodiče na schůzce, která se bude konat první den školní docházky v 17 hodin.
8. K základní docházce budou přijímány především děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na Praze 11 ve spádové oblasti naší školy nebo splňují další kritéria.
9. Jakékoliv informace o škole a organizaci školního roku Vám rádi poskytneme, kdykoli nás kontaktujete na email, zavoláte telefonicky, případně je najdete na stránkách školy www.donovalskazs.cz

Kritéria přijímání

Kritéria přijímání ZDE

Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:

odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 10. a 11. 4. 2024.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
O odklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2024.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravné třídy

Městská část Praha 11 zřizuje na pěti školách přípravné třídy. Informace k nim naleznete ZDE.

Plakát přípravných tříd.

Tenisové třídy

Informace k tenisovým třídám naleznete ZDE