Předškoláci

 

Úvodní třídní schůzky

Úvodní třídní schůzky se konají 1.9.2022 od 17 hodin v kmenových třídách 1. tříd. 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků se bude konat 20.6.2022 od 16:30. Vstup hlavním vchodem.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 jsou ZDE.

Zápis ukrajinských dětí

Informace naleznete ZDE.

Žádost o přijetí k zápisu ZDE.

Formulář pro odklad ZDE.

Zápis do 1. tříd školního roku 2022/23

Termín zápisu do prvních tříd je stanoven na 6. a 7. dubna 2022. Prezenční zápis probíhá v pavilonu G (přístavba), boční vchod z ulice Donovalská.

Zápis do 1. tříd pro uprchlíky z Ukrajiny bude 2.6. od 14,00 do 17,00 hodin. Tento zápis neprobíhá přes elektronickou verzi. S sebou: vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti.

Набір до 1 класу для біженців з України буде 2.6. з 14.00 до 17.00. Ця реєстрація не відбувається в електронній версії. З собою: віза, довідка про медичне страхування, підтвердження о реєстрації проживання в районі школи.

Pro zapsání dítěte, prosím, vyplňte tento formulář.

Po vyplnění formuláře dorazí na uvedený e-mail zákonného zástupce odkaz na rezervaci data a času k vlastnímu prezenčnímu zápisu, který se koná 6. a 7. dubna v prvním patře přístavby školy (vchod z ulice Donovalská). U prezenčního zápisu proběhne kontrola údajů (s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz nebo jiný doklad o trvalém pobytu dítěte) a krátký neformální rozhovor s dítětem. Následně bude zákonným zástupcům v administrativním centru předána k podpisu žádost o přijetí dítěte a další nutné dokumenty.

Upozorňujeme, že celý proces zápisu do ZŠ se bude řídit aktuální pandemickou situací a doporučeními MŠMT, a proto může dojít ke drobným změnám v procesu.

Při podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá:

  • řádně vyplněnou žádost (elektronický formulář)
  • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu
V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webu základní školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí
Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html
Další kritéria jsou uvedena na webových stránkách školy v sekci „Předškoláci“, viz. níže.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou podat žádost o odklad i dodatečně (nejpozději do 30. 4. 2022) se dvěma doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Přijetí pětiletých dětí je obdobné jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky – žádost.

Spádové ulice ZŠ Donovalská naleznete ZDE.

 

___________________________________________________________

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace pro rodiče dětí u zápisu dne 6. a 7. dubna 2022 na školní rok 2022/2023

1. Zápis se uskuteční 6. a 7.4.2022
2. Na školní rok 2022/2023 se zapisují děti narozené do 31.08.2016 včetně.
3. Pokud obdržíte kladné rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na naši školu,  stává se od září nového školního roku naším žákem a není třeba další oznamování nástupu do školy. Pokud se však rozhodnete dát u nás přijaté dítě na jinou školu, žádáme o písemné sdělení.
4.  K zápisu je nutné, aby se dostavil i zákonný zástupce s dítětem, pro které bude žádat o výjimku ze školní docházky z důvodu jejich pobytu v zahraničí.
7. Podrobnosti o vybavení prvňáčka dostanou rodiče na schůzce, která se bude konat první den školní docházky v 17 hodin.
8. K základní docházce budou přijímány především děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na Praze 11 ve spádové oblasti naší školy nebo splňují další kritéria.
9. Jakékoliv informace o škole a organizaci školního roku Vám rádi poskytneme, kdykoli nás kontaktujete na email, zavoláte telefonicky, případně je najdete na stránkách školy www.donovalskazs.cz

Kritéria přijímání

Kritéria přijímání ZDE.

Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:

odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 6. a 7. 4. 2022.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
O odklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2022.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravné třídy

Městská část Praha 11 zřizuje na pěti školách přípravné třídy. Informace k nim naleznete ZDE.

Tenisové třídy

Informace k tenisovým třídám naleznete ZDE