Předškoláci

Informace pro 1. ročníky:

 1. září si paní učitelky vyzvednou děti před přístavbou školy (pav. G). Zahájení proběhne ve třídách, rodiče mohou s prvňáky do tříd za následujících podmínek: I) pouze jedna osoba na žáka; II) doprovod musí být očkován nebo mít doklad o testování; III) po celou dobu pobytu ve škole bude mít doprovázející osoba nasazen respirátor. Proběhne přivítání paní učitelkou, vedením školy a zástupcem zřizovatele, předpokládaný konec v 9:00. Zahajovací třídní schůzky proběhnou 1. září od 17:00 ve třídách.
 2. a 3. září bude “výuka” v prvních třídách probíhat do 9:40.

Testování antigenními testy bude u prvních ročníků 2. září.

Výdledky zápisu pro šk. rok 2021/2022

Seznamy přijatých žáků a povolených OŠD na školní rok 2021/2022 jsou vyvěšeny na dveřích školy nebo ZDE.

Zápis do 1. tříd školního roku 2021/22

MČ Praha 11 připravuje v letošním roce elektronickou formu zápisu do prvních tříd. 

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do základních škol zřizovaných MČ Praha 11 a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Upozorňujeme, že celý proces zápisu do ZŠ se bude řídit aktuální pandemickou situací a doporučeními MŠMT, a proto může dojít ke drobným změnám v procesu.

Jak zápis s využitím elektronického systému do základní školy probíhá?

Fáze 1. Generování žádostí o přijetí

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech zápisu, 7. a 8. dubna 2021 od 9:00 do 17:00, obrátit přímo na ZŠ, kde Vám přihlášku vytiskneme.
Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková,  po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.
 
Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ ve dnech 7. – 8. dubna 2021 
Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá 7. a 8. dubna. Žádost lze doručit:

 • osobně do označeného okna kanceláře školy v době od 9:00 do 17:00 (s přílohami v zalepené obálce, označené jménem dítěte)
 • do poštovní schránky školy (s přílohami v zalepené obálce, označené jménem dítěte)
 • emailem s elektronickým podpisem
 • datovou schránkou
 • poštou

Při podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá:

 • řádně vyplněnou žádost,
 • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu
V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.
Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu el. zápisu.
Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu, případně na webu příslušné základní školy či na vývěsce příslušné školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí
Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html
Další kritéria jsou uvedena na webových stránkách školy v sekci “Předškoláci”, viz. níže.

Termín zápisu:  7. a 8. dubna 2021

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou podat žádost o odklad i dodatečně (nejpozději do 30. 4. 2021) se dvěma doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Přijetí pětiletých dětí je obdobné jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky.

Spádové ulice ZŠ Donovalská naleznete ZDE.

Škola před školou

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude tato akce v letošním roce realizována.

___________________________________________________________

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace pro rodiče dětí u zápisu dne 7. a 8. dubna 2021 na školní rok 2021/2022

1. Zápis se uskuteční od 7. a 8.4.2021
2. Na školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené do 31.08.2015 včetně.
3. Pokud obdržíte kladné rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na naši školu,  stává se od září nového školního roku naším žákem a není třeba další oznamování nástupu do školy. Pokud se však rozhodnete dát u nás přijaté dítě na jinou školu, žádáme o písemné sdělení.
4.  K zápisu je nutné, aby se dostavil i zákonný zástupce s dítětem, pro které bude žádat o výjimku ze školní docházky z důvodu jejich pobytu v zahraničí.
7. Podrobnosti o vybavení prvňáka dostanou rodiče na schůzce, která se bude konat první den školní docházky v 17 hodin.
8. K základní docházce budou přijímány především děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na Praze 11 ve spádové oblasti naší školy nebo splňují další kritéria.
9. Jakékoliv informace o škole a organizaci školního roku Vám rádi poskytneme, kdykoli nás kontaktujete na email, zavoláte telefonicky, případně je najdete na stránkách školy www.donovalskazs.cz

Kritéria přijímání

Kritéria přijímání ZDE.

Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:

odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 7. a 8. 4. 2021.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
O odklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2021.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravné třídy

Městská část Praha 11 zřizuje na pěti školách přípravné třídy. Informace k nim naleznete ZDE a ZDE.

Tenisové třídy

Informace k tenisovým třídám naleznete ZDE