6.C

Vítejte na stránkách 6.C

Dobrý den, na stránkách spravovaných MŠMT jsou  takové informace k testování. Prosím o pečlivé prostudování. Budeme potřebovat součinnost všech učitelů.
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Mgr. Pavel Dittrich
ředitel školy
Základní škola, Praha 4
DONOVALSKÁ 1684

VELIKONOCE

Miláčkové, chtěla bych popřát vám i vašim blízkým krásné a ničím nerušené Velikonoce.

Eva Petříková


Informace pro rodiče žáků.
Školní kuchyně bude od 1.3.2021 v provozu. Všichni žáci mají odhlášený oběd, tudíž je třeba se opět v systému přihlásit! Stravu je možné odebrat výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13,30 – 14,30 hodin do vlastních nádob. Budeme vařit jedno jídlo. Obědy pro žáky 1. – 3. ročníků mohou ve výjimečných případech vyzvednout zákonní zástupci.
Žáci 4. – 9. ročníků si musí oběd vyzvednut osobně. Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetím osobám je vstup do budovy zakázán!
Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu (respirátor )
Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd. Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nebudou.

Předání vysvědčení za 1. pololetí.

Ve čtvrtek dne 28.1. se všichni sejdeme ve 13:00 před hlavní branou školy. Dostanete výpisy vysvědčení za I. pololetí 2020/21.

Pokud se někdo nebude moci dostavit, kontaktujte mě emailem.

Těším se.

D.Vergosová

Doplnění rozvrhu:

Věnujte prosím pozornost doplněnému rozvrhu o Vv a Hv. Budete klasifikování i z těchto předmětů. Práce budou zadávány přes google učebny.

______________________________________________________________________________

Informace k nástupu do školy 4.1. 2021 a distanční výuce ( doplnění školního řádu)

Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.

Omlouvání absence:

Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.

Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

 Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

 Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

 Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

 Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.

Bohužel výuka bude probíhat opět distančně a je povinná. Sledujte pečlivě pokyny v jednotlivých učebnách a hlavně plňte zadané úkoly.

Přeji všem dětem i rodičům pohodové svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce. 

D.Vergosová

E. Petříková🎁

Dobrý den, chci vám popřát krásné a ničím nerušené Vánoce a v novém roce hodně zdraví a štěstí nejen Vám, ale samozřejmě i Vašim blízkým. E.P. + V.D.

Spolu s rozvrhem přikládám i informaci o nástupu do školy. Od 7.12. do 11.12., kdy trvá prezenční výuka, je nástup do školy vždy v 7.40 hod. Vyzvedne si vás vyučující, se kterým máte první vyučovací hodinu. Prosím o dodržení času. E.P. + V.D.

Rozvrh pro prezenční výuku:

_________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACE výuky v týdnu od 30.11. – 4.12. 2020:

Třída 6.C stále pokračuje v distanční výuce dle platného rozvrhu.

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče a žáci,

rada školy odsouhlasila doplňující článek do školního řádu.

Platnost tohoto článku je od pátku 6.11.2020.

Distanční vzdělávání:

Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.

Omlouvání absence:

Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů. např. selhání techniky potřebné pro distanční vzdělávání.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.

Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

 Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

 Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

 Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

 Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.

Doplnění školního řádu Základní školy Donovalská 1684, Praha 4

platné od 6.11. 2020

Mgr. Pavel Dittrich

ředitel školy

______________________________________________________________________________

Leták ministra školství:

______________________________________________________________________________

Dobrý den, miláčkové, chci vám a vašim blízkým popřát klidné podzimní prázdniny a hlavně moc a moc zdraví. Vaše E.P.

Dobrý den, chci Vás informovat o zřízení webu pro rodiče a žáky, kde naleznete materiály metodické i technické. Lze se na něj dostat i přes webové stránky školy. E.P.

https://faq.donovalskazs.cz/

Distanční výuka

Od 14.10.2020 přechází celá škola na distanční výuku dle upravených rozvrhů. Online výuka (žlutá barva) a konzultační hodiny (modrá) platí po celou dobu distanční výuky.

26.10 – 30.10 podzimní prázdniny

2.11. 2020 návrat do školy.

Miláčkové, jde pro vás připraven classroom Ov, do kterého je heslo: wbd4mzh

Eva Petříková

Distanční výuka pro vaši třídu bude probíhat ve dnech 12. – 16. 10. 2020. Podzimní prázdniny se rozhodnutím vlády a MŠ prodlužují o 2 dny, tedy na celý týden od 26. – 30. 10. 2020

OBĚDY: 12.10. – 16.10.

výdej pro distanční žáky pouze v době 11:00 – 11:15.

ROZVRH HODIN PRO DISTANČNÍ VÝUKU:

POZOR! ZMĚNA!

ÚTERÝ : 1. hodina je programování pouze konzultační (modrá barva) nikoli online (žlutá).

Od pátku 18.9. 2020 je zavedena povinnost

pro všechny žáky 2. stupně nosit roušku po celou dobu výuky. Povinnost neplatí na hodinách tělesné výchovy a hudební výchovy při zpěvu.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě.

Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email vinduskovaj@donovalskazs.cz.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Nové nařízení ředitele školy:

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

V reakci na aktuální změny je nošení roušky (respirátoru) POVINNÉ ve všech společných prostorách školy ( šatny, chodby…)

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY ŠKOLY A PŘÍPADNÉ AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Organizace 1. školního týdne:

1.září : 8 – 8.45 h

oběd 10 – 10.30 h (prosím, aby děti věděly, od kdy budou chodit na oběd)

Žáci obdrží hned 1. září dotazník ohledně případné distanční výuky a kontaktů na rodiče, prosím o jeho vyplnění, podepsání a odevzdání co nejdříve, nejdéle do pátku 4.9.

2. září : 8 – 11.30 h

odevzdávání učebnic z 5.roč. (český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda-naše vlast, vlastivěda-české dějiny, angličtina-BLOGGERS 1), třídnické záležitosti

3. září : 8 – 11.30 h

rozdávání učebnic pro 6.ročník, třídnické záležitosti

4. září : 8 – 12 h

třídnické záležitosti, volba žákovské samosprávy, školní řád apod.

Dana Vergosová


Sešity na český jazyk:

2 x 564  –  1x školní sešit + 1x kontrolní diktáty

2x 524 – 1x sloh + 1x literatura

Vzhledem k tomu, že vás mám na češtinu, dám nejpozději v pondělí informaci ohledně sešitů. Čtenářské deníky si ponechte, budeme v nich pokračovat.

Miláčkové moji, nezapomeňte, že ve dnech 2.9. a 3.9. se vybírají učebnice z 5. třídy. Poté dostanete učebnice pro ročník 6. Připravte si tedy vše, slepte, co se dá, vygumujte malůvky a pod. Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je potřeba si přinést peníze. Při ztrátě se obvykle platí plná cena učebnice nové.

Do začátku vám přeji jen vše dobré a pevné zdraví. E.P.

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká další perný rok studia. Hned na začátku se vám všem musím omluvit, že se setkáme později, neboť prozatím nemohu chodit, jelikož mám zánět v noze. Zastupující třídní bude paní učitelka Dana Vergosová.

Školní rok 2019 – 2020 5.C

Mikuláš

Ve čtvrtek 5.12. všichni netrpělivě očekávali návštěvu Mikuláše a jeho věrných . Dočkali se v úvodu třetí vyučovací hodiny. Po zásluze byli odměněni lízátkem a roličkou bonbonů.

Výlet dne 3.12.2019

V úterý 3.12. jsme odcestovali spolu s CK2 za výrobou mýdla. Naším cílem byla firma Boemi, která sídlí v městě Loděnice u Berouna, a to v části zvané Chrustenice. Děti měly možnost vyzkoušet si výrobu šumivých koulí do koupele, glycerinových mýdel, čichem poznávat různé přísady. Samy si také 1 mýdlo vyrobily. Nedílnou součástí byla i návštěva podnikové prodejny, kde zanechaly nemalé obnosy. Při odchodu obdržel každý dárek – glycerinové mýdlo a od CK2 i malou barevnou rolničku.

Informace k pracovním sešitům

Celková částka činí 550,- Kč – jedná se o 1 sešit ČJ, 2 ks AJ, 2 ks Ma, 1 Pa, 2 ks Vl.

Částku prosím uhradit do 13.9. 2019. Děkuji.

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na krátkou informativní schůzku, která se uskuteční dne 25.9.2019 od 17.30 hod. ve třídě V. C – hlavní budova, 2. patro. Eva Petříková, třídní učitelka

Plánované akce:

Toulcův dvůr – 19.9. 2019 – 100,- Kč

Planetárium – 12.11.2019 – cena bude upřesněna

English lessons – Mgr.Radka Šťovíčková

Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

  • Doplňující cvičení a hry pro Aj, M, Čj aj.
  • https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs
  • http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
  • http://www.jazyky-online.info/deti/
  • http://www.grammar.cz https://www.newsinlevels.com/
  • https://www.helpforenglish.cz/
  • https://agendaweb.org/
  • https://www.matika.in/cs/test.php http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
  • http://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2
  • http://zlobidlo.cz/

Our Halloween lesson

Dovoluji si připojit několik základních informací o začátku letošního školního roku.

3.9. výuka probíhá pod vedením třídní učitelky a končí v 11.40 hod.

4.9. výuka opět pod křídly třídní učitelky končí v 11.40 hod.

Od čtvrtka 5.9. již učíme podle rozvrhu – odpolední vyučování odpadá.

Obědy jsou vždy po ukončení vyučování.

Do nového školního roku přeji všem jen to dobré a rodičům navíc pevné nervy. Eva Petříková

2019 – 2020