Metodik prevence

Dlouhodobé cíle školní preventivní strategie

Při sestavování této strategie jsou výchozími materiály zákony vážící se k dané problematice, zejména pak školský zákon a platné vyhlášky a metodická doporučení MŠMT.

Hlavní cíle v oblasti prevence rizikového chování jsou:

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • eliminace všech projevů šikany – fyzické i psychické včetně kyberšikany a kyber- groomingu
 • rizikové sexuální chování a dětská pornografie
 • zabránit xenofobním a rasistickým projevům
 • předcházení školní neúspěšnosti žáků
 • zabraňovat vandalismu žáků
 • eliminace záškoláctví
 • zdravý životní styl
 • škodlivost tabakismu a užívání dalších omamných a psychotropních látek
 • problematika poruch příjmu potravy
 • soužití kolektivu a žáka s PAS

Pro žáky je důležité důvěryhodné poradenství, které jim zajistí výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a v neposlední řadě i třídní učitel/ka.

Tyto služby jsou samozřejmě určeny i rodičovské veřejnosti.

Krátkodobé cíle preventivní strategie jsou zahrnuty v Preventivním programu školy, který je každoročně aktualizován.

Mgr. Eva Petříková

metodička prevence 

Preventivní program školy

pro školní rok 2019 – 2020

1. Základní údaje o škole 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Mgr. Dáša Barusová

Telefon

272934191

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

20

472

20

ZŠ – II.stupeň

 13

288

13 třídních + 12 netřídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

45 pedagogů a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

 

2. Stručná analýza situace

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 760. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Dáša Barusová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 • Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

 • Akční plán realizace Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021

 • Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

 • Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 • Metodický pokyn č.j.21149/2016

 • Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 • Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 • Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 • Metodický program školy proti šikaně

 • Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • Starší dokumenty:

 • Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 • Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ 

.Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny 

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

p. Lebeda

Počet proškolených pedagogů

53

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2019/2020

 

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr.          

 

Kateřina Tichá

Mgr. Tereza Večeřová

PhDr. Dana Haladová

Mgr. Pavlína Jelínková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr.          

 

Kateřina Tichá

Mgr. Tereza Večeřová

PhDr. Dana Haladová

Mgr. Pavlína Jelínková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Monika Prieslová

Mgr. Simona Kovačová

Mgr. Pavla Vaníčková

Mgr. Miluše Plechatá

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Šárka Jiráková         

 

Mgr. Monika Čermáková

Mgr. Pavla Brhlíková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen Mgr. Ludmila Charvátová         

 

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

Veronika Kišs

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Kateřina Fialová         

 

Mgr. Milena Břečková

PhDr. Radka Soukupová

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Monika Prieslová

Mgr. Milena Břečková

PaeDr. Ilona Blažková

Mgr.Tatiana Bašistová

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

PaeDr. Ilona Blažková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

PaeDr. Ilona Blažková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Zdeňka Manochová

PaeDr. Ilona Blažková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Kateřina Fialová

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr.Kateřina Fialová

Bc. Zuzana Mušková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr.Kateřina Fialová

Bc. Zuzana Mušková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

 

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

131

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2020

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

 

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

100

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2020

Zodpovědná osoba

Policie ČR

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2020

Zodpovědná osoba

Policie ČR

Název programu

Prevence šikany a agresivity

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

107

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2020 – duben

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Vztahy v kolektivu

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 2., 3.tříd

Počet žáků v programu

212

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 5. a 8. třídy

Počet žáků v programu

182

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2020

Zodpovědná osoba

ČČK Kolín

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytipované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

40

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2020

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Alkoholismus a tabakismus

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Objasnit žákům nebezpečnost těchto legálních drog, procvičit si techniky odmítání

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 4. a 5. tříd

Počet žáků v programu

218

Počet hodin programu

Dopolední blok – 2 hodiny na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

Rok 2020

Zodpovědná osoba

Proxima Sociale

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

472

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2020

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

64

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2020

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

59

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2020

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Ilona Blažková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

155

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

L2. pololetí 2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Ilona Blažková

Název programu

Digitální gramotnost

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Nebezpečí kyberprostoru, zásady správného pohybu v tomto prostoru

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 4. tříd

Počet žáků v programu

109

Počet hodin programu

Na každou třídu 2 hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Správný pohyb v kyberprostoru

Ukazatele úspěšnosti

Dobrá znalost zákl. pojmů a dobrá orientace v problematice

Termín

červen 2020

Zodpovědná osoba

Proxima Sociale

S Proximou Sociale o.p.s. plánujeme ještě pro žáky 7. tříd workshop na téma – poruchy příjmu potravy

a pro žáky 8. tříd workshop věnovaný psychohygieně.

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

20.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

 

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2020

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace 

A) Kvalitativní hodnocení

A/ Učitel

Proběhlo školení ohledně ochrany údajů včetně bezpečného pohybu na sítích.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem.

Pro tento školní rok jsme se rozhodli neuskutečnit exkurzi do PL Bohnice, neboť obsah neodpovídal celkové ceně.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům. Jedná se o akci, která se pro nás stala již akcí tradiční.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

1

Počet celkově proškolených pedagogů

49

Počet hodin

3

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

 

 

 

Program proti šikanování ve škole

Obsah

Předmět

 1. Základní metodické pokyny MŠMT

 2. Vymezení základních pojmů

2.1 Šikanování

2.2 Verbální šikana

2.3 Fyzická šikana

2.4 Kombinovaná šikana

 1. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

  1. Odpovědnost školy za ochranu zdraví žáků

  2. Odpovědnost pedagogického pracovníka

 1. Prevence proti šikanování

  1. Školní vzdělávací program

  2. Systém primární prevence rizikového chování

  3. Systém dalšího vzdělávání školy

  4. Informování pedagogických pracovníků

  5. Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně

  6. Školní řád

  7. Spolupráce se specializovanými institucemi

  8. Krizová telefonní linka k šikaně

 1. Krizový plán a postupy řešení šikanování

  1. Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy

  2. Vyšetřování šikany

  3. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

  4. Postup rodičů při podezření na šikanování

 1. Závěrečné ustanovení

 2. Přílohy

Předmět

Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanovaní. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy.

Tento program je nedílnou součástí Preventivního programu školy a vychází i z primární prevence rizikového chování .

1. Základní metodické pokyny MŠMT

 • Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2020

 • Akční plán realizace Národní strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2019 – 2021

 • Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

 • – Strategie primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 • Metodický pokyn MŠMT – č.j. 21149/2016

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže- č.j. MŠMT – 5217/2017 – 1

 • Dokument MŠMT č.j. 21 291/ 2010 – 28

 • Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 • Zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dále jsme vycházeli i ze starších dokumentů:

 • – Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6

 • – Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51.

 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, Č.j.14 423/99-22

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Č.j. 11 691/2004-24

2. Vymezení základních pojmů

2.1 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nedovedou bránit.

2.2 Verbální šikana:

– slovní útoky v podobě nadávek

– pomluvy

– ponižování

– vyhrožování

– kyberšikana – útoky pomocí sms, e-mailů, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.

2.3 Fyzická šikana:

– fyzické útoky v podobě bití

– ničení a poškozování věcí oběti

– vydírání

– krádeže

– sexuální obtěžování až zneužívání

Nepřímou formou šikany je demonstrativní přehlížení žáka či žáků a jejich ignorování.

2.4 Kombinovaná šikana

 • kombinace verbální a fyzické šikany – násilné a manipulativní chování či příkazy

3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

3.1 Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 5651/2004 Sb. /Školský zákon/. Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí pro předcházení vzniku rizikového chování.

3.2. Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. Jeho odpovědnost je dána Zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů / § 167,168 trestního zákona/.

4. Prevence proti šikanování

4.1 Prevence proti šikaně patří na naší škole k základní formě boje proti tomuto negativnímu jevu. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče žáků. Základem pro prevenci šikany a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, jehož jedním z cílů je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli, které vedou k vytváření bezpečného prostředí školy.

4.2 Systém primární prevence rizikového chování je vymezen Směrnicí k primární prevenci rizikového chování a rozpracován v Preventivním programu školy.

4.3 Systém dalšího vzdělávání školy

– pravidelná školení metodika prevence

– vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů v kolektivu spojených s inkluzí

– upevňování zdravých norem chování ve třídách – Desatero správného chování, Charta proti šikaně

– zvyšování informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování

4.4 Třídní učitelé jsou povinni informovat rodiče o problematice šikanování.

V rámci třídnických hodin informují třídní učitelé žáky. Tato problematika je se žáky pravidelně prodiskutovávána, je prošetřován i náznak šikany.

Každý pedagog musí být s touto problematikou obeznámen, a to buď na pedagogické radě nebo na organizační poradě.

4.5 Ucelený systém úkolů pro pracovníky školy oblasti prevence šikany je postupně zapracováván do dokumentů školy.

4.6 Zapracování problematiky šikanování do školního řádu, spolu s kázeňskými postihy, důsledně dbát na dodržování školního řádu.

4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi

– Obvodní pedagogicko – psychologická poradna

– pediatři, dětští psychologové a psychiatři, zařízení poskytující odbornou poradenskou a terapeutickou péči

– oddělení péče o rodinu a dítě

4.8 Společenství proti šikaně – tel.: 737 436 120 , 244 007 006

e-mail: michalkolar@volny.cz

Linka bezpečí – tel.: 116 111

5. Krizový plán a postupy při řešení šikanování

5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy

Postup pedagogického pracovníka

1. V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy.

2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy.

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.

Doporučené postupy vyšetřování:

A, počáteční šikana :

a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi

b/ nalezení vhodných svědků

c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/

d/ zajištění ochrany obětem

e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi

B, pokročilá šikana- výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině

a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí

b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování

c/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

d/ pokračující pomoc a podpora oběti

e/ nahlášení Policii ČR

f/ zahájení vlastního vyšetřování

4.Učitel , popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže.

5. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.

Postup ředitele školy

1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý /

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku – tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR.

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů – v týmu je vždy metodik prevence a výchovná poradkyně.

4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí.

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd.

6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

5.2 Vyšetřování šikany

Viz – Doporučené postupy vyšetřování

5.3 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

Při řešení případů šikany je vhodné spolupracovat s následujícími institucemi:

– resort školství – OPPP Vejvanovského, střediskem výchovné péče, speciálním pedagogickým centrem

– resort zdravotnictví – pediatři, dětští psychologové a psychiatři, zařízení poskytující poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie – ESSET HELP

– resort sociální péče – oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení sociální prevence

Pokud dojde šikanováním k naplnění skutkové podstaty trestného činu/provinění/:

– Policie ČR

– orgán sociálně právní ochrany dítěte

5.4 Postup rodičů při podezření na šikanování

Postup rodičů, kteří mají podezření na šikanování, by měl být následující:

1. Rodiče informují na podezření ze šikanování třídního učitele případně pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikanování dochází.

2. V případě, že podezření na šikanu nejsou bezodkladně a uspokojivě řešena pedagogickými pracovníky včetně metodika prevence a výchovné poradkyně, obrátí se rodič s informací na ředitele školy.

3. V případě prokazatelných projevů šikany se rodič může přímo obrátit na ředitele školy.

4. V případě, že rodič není spokojen s postupem školy při řešení šikanování, může se obrátit na zřizovatele nebo podat stížnost na příslušný inspektorát ČŠI.

6. Závěrečná ustanovení

Účinnost nabývá tento program dnem jeho vyhlášení, tj. podpisem ředitele školy.

Program byl přijat 19. 3. 2009. Program byl aktualizován ke 2. 9. 2019

V Praze dne 2. 9. 2019

Mgr. Pavel Dittrich

ředitel školy

7. Přílohy

č.1 Informační list pro rodiče

č.2 Informační list pro žáky

Příloha č. 1

Informace pro rodiče – Šikanování

Zpracováno podle metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – č.j. MŠMT – 5217/2017 – 1 , dále i pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky – Č.j. 24 246/2008-6, Akčního plánu realizace Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovu a vzdělávání žáků. Její zákeřnost spočívá v tom, že často zůstává dlouhodobě skrytá a u jejích obětí může docházet k dlouhodobým závažným psychickým traumatům. Proto je v zájmu rodičů i školy, aby znali základní informace k prevenci tohoto negativního jevu a uměli tento specifický problém řešit.

Charakteristika šikanování

Šikanou rozumíme jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Ne každý konflikt ve škole musí mít charakter šikanování. Důležitým znakem je právě šílenost a opakovanost.

Podoby šikany

1. přímá podoba šikany:

– fyzické útoky v podobě bití

– vydírání

– loupeže

– poškozování věcí

– slovní útoky v podobě nadávek

– pomluvy

– vyhrožování

– ponižování

– sexuální obtěžování až zneužívání

– kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace / útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod./

2. nepřímá podoba šikany:

– demonstrativní přehlížení

– ignorování žáka či žáků

Možné příznaky šikanování

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci či kamarádi

– Dítě nemá kamaráda, se kterým by trávilo volný čas, telefonovalo, atd

– Dítě není zváno na návštěvy k jiným dětem

– Nechuť jít ráno do školy/ zvláště, když dříve chodilo do školy rádo/. Dítě odkládá odchod z domova, lze na něm pozorovat i strach. Ztrácí chuť k jídlu.

– Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o odvoz do i ze školy autem.

– Dítě chodí ze školy hladové/ agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/.

– Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní – kupř.“ Nechte mě!“

– Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

– Dítě bývá smutné až apatické, někdy se projeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá sdělit, co jej trápí.

– Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody / opakovaně tvrdí, že peníze ztratilo/, popřípadě peníze doma krade.

– Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

– Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, zlobu může projevovat i vůči rodičům.

– Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha či hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně simulovat.

– Dítě se vyhýbá školní docházce.

– Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Postup rodičů při podezření na šikanování

Odhalení šikany bývá obtížné, proto je nesmírně důležitá spolupráce školy a rodičů. Postup by měl být následující:

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodiky prevence či výchovné poradkyně, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že škola postupuje při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem – OŠ Praha 11 nebo podat stížnost na školu České školní inspekci.

Lze tak učinit osobně, písemně nebo v elektronické podobě. Stížnost je možno adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI nebo na ústředí ČŠI, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, elektronicky na adresu:

posta@csicr.cz

Příloha č.2

Informace pro žáky – šikanování

Zpracováno podle metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – č.j. MŠMT – 5217/2017 – 1 a dále také pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky – č.j. 24 246/2008-6

Nikdo nemá právo ubližovat druhému!

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál?

Víš o někom, kdo je šikanován? Je ti ho líto?

Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ:

– třídní učitel

– výchovný poradce

– metodik prevence

– ředitel školy

– učitel odborných předmětů

Svěř se rodičům.

Co je šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš bránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, co tě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Může ti však znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili, nevšímali si tě. Postupně se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí /bití, krádeže a poškozování věcí/. Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.

Proč bývá člověk šikanován?

Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

Jak se můžeš bránit?

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „ Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet a doufám, že to bude lepší.“

Myslet si, že se to zlepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkáním hlavy do písku, která situaci jen zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:

1, Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.

2, Svěř se rodičům

3, V případě, že nenajdeš odvahu říci to ani svým rodičům, zavolej na Linku bezpečí, tel. 116 111. Linka je bezplatná v celé republice i EU. Neboj se, tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Krizový plán školy

Krizový plán školy je dokumentem, ve kterém jsou zpracovány postupy při řešení krizových situací ve škole. Tento materiál je zpracován v souladu s Metodickým doporučením k  prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 a Metodickým pokynem k prevenci a řešení šikany ve školách č.j. MŠMT 21149/2016 a Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Podrobný postup k řešení jednotlivých skutků lze nalézt v materiálech „Co dělat, když“, které jsou k dispozici v dokumentech metodika prevence. Při aktualizaci tohoto plánu bylo přihlédnuto i k Akčnímu plánu realizace Národní strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2019 – 2021.

 1. Kouření v prostorech školy
 • Pokud je žák přistižen při kouření ve škole či v době vyučování eventuálně na akci školou pořádané, je třeba mu v pokračování kouření zamezit a tabákový výrobek mu odebrat.
 • O této skutečnosti je nutné provést písemný záznam.
 • Pedagog informuje zákonného zástupce žáka o to přestupku.
 • V závažných případech, zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte a pokud se jedná o opakovaný čin, vyrozumí škola OSPOD.
 • Z kouření v prostorech školy je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
 • Toto se týká i cigaret elektronických.
 1. Alkohol
 • Pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorech školy, v době vyučování či na akci školou pořádané, je třeba mu v další konzumaci zabránit a alkohol mu odebrat.
 • O této skutečnosti je třeba sepsat záznam.
 • V momentě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví či životě, je škola povinna zajistit žáku nezbytnou pomoc lékařů a zároveň informovat zákonné zástupce žáka o krocích, které byly učiněny,
 • V případě, že žák není schopen pokračovat ve výuce, ale není ohrožen na zdraví, informuje škola zákonného zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl, neboť tento není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 • Škola informuje rodiče i v případě, že žák je schopen pokračovat ve výuce.
 • Pokud není zákonný zástupce k dosažení, informuje škola OSPOD a vyčká jejich pokynů.
 • Vůči žáku je třeba vyvodit sankce v souladu se školním řádem.
 1. Omamné a psychotropní látky /OPL/
 • V případě, kdy je žák přistižen při užívání OPL v prostorech školy, po dobu vyučování či na akci školou pořádané, je primárně nutné mu v této činnosti zabránit a OPL mu odebrat.
 • O této události je třeba učinit zápis.
 • V případě, kdy je žák natolik pod vlivem OPL, že je ohrožen na zdraví či životě, je škola povinna zajistit žáku nezbytnou lékařskou pomoc a zároveň informovat zákonné zástupce žáka o krocích, které byly učiněny.
 • V momentě, kdy žák není na životě ohrožen, ale přesto není schopen ve výuce pokračovat, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl.
 • Zákonný zástupce je vyrozuměn i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 • Škola zároveň splní i ohlašovací povinnost vůči OSPOD eventuálně Polici ČR.
 • Z požití OPL ve školním prostředí je nutné vyvodit sankce stanovené školním řádem.

4. Krádež a vandalismus

 • O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
 • Věc předat orgánům činným v trestním řízení nebo poučit zákonné zástupce žáka, že tuto možnost má.
 • V případě, že je pachatel znám, je nutné věc nahlásit OSPODu a zároveň informovat

orgánům činným v trestním řízení.

 • Pokud vznikne škoda na školním majetku, je nutné vypracovat záznam o škodní události a pokusit se nalézt viníka.
 • V případě, že je viník škody na majetku školy znám, má škola právo žádat na něm či jeho zákonném zástupci náhradu škody.
 • V momentě, kdy nedojde mezi školou a zákonnými zástupci žáka k dohodě o náhradu škody, má škola právo vymáhat náhradu soudní cestou.

5. Šikana zaměřená na učitele

vznik: Žák se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele.

Šikana ze strany zákonných zástupců patří do pracovněprávní problematiky a postupy řešení vymezuje zákoník práce, trestní zákoník či občanský zákoník.

prevence:

 • Škola odmítá násilí a zneužití moci.
 • Jsou nastavena jasná a konkrétní pravidla chování ve školním řádu.
 • Ve třídách jsou nastavena třídní pravidla.
 • Vyučující nezesměšňuje a neponižuje žáka před třídou.
 • Hodnotí jeho výsledky spravedlivě.
 • Svými životními postoji a chováním je žákům příkladem.

řešení šikany:

 • Nutné obrátit se na kolegy, vedení školy – seznámit je se vzniklou situací.
 • Při bezprostředním ohrožení má právo opustit třídu a požádat kolegy či vedení školy o zajištění dohledu nad žáky.
 • Izolace agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky – pokud to situace vyžaduje.
 • Okamžitě informovat zákonné zástupce agresora.
 • Informovat OSPOD i Policii ČR.
 • Trestní oznámení lze nově podat i na státní zastupitelství.
 • Vůči agresorovi je třeba vyvodit sankce v souladu se Školním řádem.

6. Kyberšikana

Jedná se o elektronickou formu šikany.

Může mít různou podobu:

 • SMS/MMS/videa s nevhodným obsahem – urážky, zastrašování
 • Volání, prozvánění
 • Natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného
 • Zakládání falešných profilů či změna původního
 • Zakládání profilů proti jiné osobě
 • E-maily nevhodného obsahu
 • Krádež hesel a následné zneužití účtů

Obtěžování přes webkamery a IM (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Skype)

Doporučení pro oběti:

 • Neodpovídat – ukončit komunikaci, blokovat útočníka
 • Ukládat důkazy (screenshoty)
 • Mluvit o tom, co se jí děje

Doporučení pro rodiče:

 • Zajistit, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními jsou stejná jako v reálném životě
 • Učit děti vhodnému chování na internetu
 • Být svým dětem vzorem vhodného užívání moderních technologií
 • Sledovat aktivity dětí, pokud jsou online
 • Používat filtrační a blokační software

Doporučení pro školu:

 • Zajistit ochranu oběti
 • Kontaktovat operátora mobilní sítě či zřizovatele www. stránek, profilu ..
 • Zajistit dostupné důkazy s pomocí IT kolegy
 • Uchovat důkazy
 • Vše důkladně vyšetřit
 • Zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka – IT expert, Policie ČR
 • Zvolit takové opatření a řešení odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům, které agresor způsobil
 • Informovat rodiče
 • Informovat rodiče oběti i rodiče kyberagresora
 • Postup a zásady sdělování informací jsou shodné jako u „ klasické“ šikany – NEKONFRONTOVAT oběť a agresora
 • Poučit rodiče o vhodnosti kontaktovat OSPOD, Polici ČR, právní zástupce atd. Ne všechny případy kyberšikany spadají do kompetence školy.
 • Při zapojení a následně celém prošetření případu trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných
 • Při postihu agresora postupovat v souladu se Školním řádem

Kybergrooming

Je druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím mobilních telefonů a sociálních sítí – Facebook, Twitter, Skype, Snapchate.

Vyznačuje se tím, že uživatel internetu chce v dítěti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce.

Výsledkem může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti apod.

Řešení kybergroomingu je v kompetenci Policie ČR.

Sexting

Jedná se o distribuci fotografií a videomateriálů intimního charakteru bez souhlasu zobrazené osoby. Buď tyto materiály pořizují oběti samy, s úmyslem zaujmout nebo vyhovět svému partnerovi, nebo jsou pořizovány bez jejich vědomí. Útočník

tyto materiály pak buď rozesílá svým známým pro „ pobavení“ nebo se stanou prostředkem vydírání oběti.

Řešení této problematiky je v kompetenci OSPOD, Policie ČR vzhledem k ohlašovací povinnosti školy.

Škola vyvodí patřičná výchovná opatření v souladu se Školním řádem.

7. Šikana

Je agresivní chování ze strany žáka/žáků vůči žáku či skupině žáků či učiteli, které se obvykle v čase opakuje a jehož základem je vědomá, záměrná, úmyslná snaha ublížit fyzicky, psychicky, sociálně eventuálně i profesionálně – v případě učitele.

Přímá šikana – může mít podobu fyzickou, verbální, neverbální

Nepřímá šikana –jejím cílem je způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status oběti.

Základní postupy školy v řešení šikany

 • Jasně vyjádřit negativní postoj k násilí
 • Posoudit a odhadnout závažnost šikany
 • Zvážit, zda jsme schopni svými kompetencemi šikanu řešit
 • Pokud ne, je nutné hledat pomoc zvenčí – PPP, Středisko výchovné péče
 • Externí pomoc žádat při řešení čtvrtého a pátého stadia šikany, někdy i třetího
 • Zajistit ochranu oběti šikany
 • Zajistit ochranu informací a informátorů
 • Nastavit ozdravné mechanismy pro všechny, kteří byli šikaně účastni a následně i celé třídě
 • Pracovat s agresorem – uvědomění si svého chování
 • Pracovat s obětí
 • V souladu se Školním řádem navrhnout příslušná výchovná i nápravná opatření

Krizový plán dle metodického návodu MŠMT

První pomoc při počáteční šikaně Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně
 1. odhad závažnosti a formy šikany
 1. První (alarmující) kroky pomoci

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí

 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi
 1. Příprava podmínek pro vyšetřování

3. zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře)

6. oznámení na policii – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům

 1. nalezení vhodných svědků
 1. Vyšetřování

7. rozhovor s obětí a informátory

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky

10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi)

 1. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků a konfrontace oběti s agresory)
 1. Náprava

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.

 1. ochrana oběti
 
 1. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:
 1. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření)
 2. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)
 
 1. realizace vhodné metody:
 1. metoda usmíření
 2. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)
 
 1. třídní hodina:
 1. efekt metody usmíření
 2. oznámení potrestání agresorů
 
 1. rozhovor s rodiči oběti
 
 1. třídní schůzka
 
 1. práce s celou třídou.
 

Zpracovala: Mgr. Eva Petříková, metodička prevence