Metodik prevence

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY
———————————————–

 

Dlouhodobé cíle školní preventivní strategie

Při sestavování této strategie jsou výchozími materiály zákony vážící se k dané problematice, zejména pak školský zákon a platné vyhlášky a metodická doporučení MŠMT.

Hlavní cíle v oblasti prevence rizikového chování jsou:

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • eliminace všech projevů šikany – fyzické i psychické včetně kyberšikany a kyber- groomingu
 • rizikové sexuální chování a dětská pornografie
 • zabránit xenofobním a rasistickým projevům
 • předcházení školní neúspěšnosti žáků
 • zabraňovat vandalismu žáků
 • eliminace záškoláctví
 • zdravý životní styl
 • škodlivost tabakismu a užívání dalších omamných a psychotropních látek
 • problematika poruch příjmu potravy
 • soužití kolektivu a žáka s PAS

 

Pro žáky je důležité důvěryhodné poradenství, které jim zajistí výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a v neposlední řadě i třídní učitel/ka.

Tyto služby jsou samozřejmě určeny i rodičovské veřejnosti.

Krátkodobé cíle preventivní strategie jsou zahrnuty v Preventivním programu školy, který je každoročně aktualizován.

 

                                                                                                   Mgr. Eva Petříková

                                                                                                    metodička prevence

 

preventivni_program_skoly
program šikana - nová 17