Metodik prevence

Program proti šikanování ve škole

Obsah

Předmět

 1. Základní metodické pokyny MŠMT

 2. Vymezení základních pojmů

2.1 Šikanování

2.2 Verbální šikana

2.3 Fyzická šikana

2.4 Kombinovaná šikana

 1. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

  1. Odpovědnost školy za ochranu zdraví žáků

  2. Odpovědnost pedagogického pracovníka

 1. Prevence proti šikanování

  1. Školní vzdělávací program

  2. Systém primární prevence sociálně patologických jevů

  3. Systém dalšího vzdělávání školy

  4. Informování pedagogických pracovníků

  5. Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně

  6. Školní řád

  7. Spolupráce se specializovanými institucemi

  8. Krizová telefonní linka k šikaně

 1. Krizový plán a postupy řešení šikanování

  1. Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy

  2. Vyšetřování šikany

  3. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

  4. Postup rodičů při podezření na šikanování

 1. Závěrečné ustanovení

 2. Přílohy

Předmět

Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytující prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanovaní. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy.

Tento program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy a vychází i z Primární prevence sociálně patologických jevů .

1. Základní metodické pokyny MŠMT

– Strategie primární prevence 2013 – 2018

– Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6

– Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51.

 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, Č.j.14 423/99-22

 • Strategie prevence soc.-pat jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009 -2012

 • Pravidla pro rodiče aděti k bezpečnějšímu užívání internetu Č.j. 11 691/2004-24

2. Vymezení základních pojmů

2.1 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nedovedou bránit.

2.2 Verbální šikana:

– slovní útoky v podobě nadávek

– pomluvy

– ponižování

– vyhrožování

– kyberšikana – útoky pomocí sms, e-mailů, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.

2.3 Fyzická šikana:

– fyzické útoky v podobě bití

– ničení a poškozování věcí oběti

– vydírání

– krádeže

– sexuální obtěžování až zneužívání

Nepřímou formou šikany je demonstrativní přehlížení žáka či žáků a jejich ignorování.

2.4 Kombinovaná šikana

 • kombinace verbální a fyzické šikany – násilné a manipulativní chování či příkazy

3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

3.1 Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 561/2004 Sb. /Školský zákon/. Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí pro předcházení vzniku rizikového chování.

3.2. Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. Jeho odpovědnost je dána Zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů / § 167,168 trestního zákona/.

4. Prevence proti šikanování

4.1 Prevence proti šikaně patří na naší škole k základní formě boje proti tomuto negativnímu jevu. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče žáků. Základem pro prevenci šikany a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, jehož jedním z cílů je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli, které vedou k vytváření bezpečného prostředí školy.

4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů je vymezen Směrnicí k primární prevenci sociálně patologických jevů a rozpracován v Minimálním preventivním programu školy.

4.3 Systém dalšího vzdělávání školy

– pravidelná školení metodika prevence

– vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů v kolektivu

– upevňování zdravých norem chování ve třídách – Desatero správného chování, Charta proti šikaně

– zvyšování informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování

4.4 Třídní učitelé jsou povinni informovat rodiče o problematice šikanování.

V rámci třídnických hodin informují třídní učitelé žáky. Tato problematika je se žáky pravidelně prodiskutovávána, je prošetřován i náznak šikany.

Každý pedagog musí být s touto problematikou obeznámen, a to buď na pedagogické radě nebo na organizační poradě.

4.5 Ucelený systém úkolů pro pracovníky školy oblasti prevence šikany je postupně zapracováván do dokumentů školy.

4.6 Zapracování problematiky šikanování do školního řádu, spolu s kázeňskými postihy, důsledně dbát na dodržování školního řádu.

4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi

– Obvodní pedagogicko – psychologická poradna

– pediatři , dětští psychologové a psychiatři, zařízení poskytující odbornou poradenskou a terapeutickou péči

– oddělení péče o rodinu a dítě

4.8 Společnost proti šikaně – tel.: 737 436 120

Linka bezpečí – tel.: 116 111

5. Krizový plán a postupy při řešení šikanování

5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy

Postup pedagogického pracovníka

1. V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy.

2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy.

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.

Doporučené postupy vyšetřování:

A, počáteční šikana :

a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi

b/ nalezení vhodných svědků

c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/

d/ zajištění ochrany obětem

e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi

B, pokročilá šikana- výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině

a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí

b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování

c/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

d/ pokračující pomoc a podpora oběti

e/ nahlášení Policii ČR

f/ zahájení vlastního vyšetřování

4.Učitel , popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže.

5. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.

Postup ředitele školy

1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý /

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku – tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR.

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů – v týmu je vždy metodik prevence a výchovná poradkyně.

4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí.

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd.

6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

5.2 Vyšetřování šikany

Viz – Doporučené postupy vyšetřování

5.3 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

Při řešení případů šikany je vhodné spolupracovat s následujícími institucemi:

– resort školství – OPPP Vejvanovského, střediskem výchovné péče, speciálním pedagogickým centrem

– resort zdravotnictví – pediatři, dětští psychologové a psychiatři, zařízení poskytující poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie – ESSET HELP

– resort sociální péče – oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení sociální prevence

Pokud dojde šikanováním k naplnění skutkové podstaty trestného činu/provinění/:

– Policie ČR

– orgán sociálně právní ochrany dítěte

5.4 Postup rodičů při podezření na šikanování

Postup rodičů,kteří mají podezření na šikanování, by měl být následující:

1. Rodiče informují na podezření ze šikanování třídního učitele případně pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikanování dochází.

2. V případě, že podezření na šikanu nejsou bezodkladně a uspokojivě řešena pedagogickými pracovníky včetně metodika prevence a výchovné poradkyně, obrátí se rodič s informací na ředitele školy.

3. V případě prokazatelných projevů šikany se rodič může přímo obrátit na ředitele školy.

4. V případě, že rodič není spokojen s postupem školy při řešení šikanování, může se obrátit na zřizovatele nebo podat stížnost na příslušný inspektorát ČŠI.

6. Závěrečná ustanovení

Účinnost nabývá tento program dnem jeho vyhlášení, tj. podpisem ředitele školy.

Program byl přijat 19.3.2009. Program byl aktualizován k 1.9.2014.

V Praze dne 1.9.2014

Mgr. Pavel Dittrich

ředitel školy

7. Přílohy

č.1 Informační list pro rodiče

č.2 Informační list pro žáky

Příloha č. 1

Informace pro rodiče – Šikanování

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky – Č.j. 24 246/2008-6

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovu a vzdělávání žáků. Její zákeřnost spočívá v tom, že často zůstává dlouhodobě skrytá a u jejích obětí může docházet k dlouhodobým závažným psychickým traumatům. Proto je v zájmu rodičů i školy, aby znali základní informace k prevenci tohoto negativního jevu a uměli tento specifický problém řešit.

Charakteristika šikanování

Šikanou rozumíme jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Ne každý konflikt ve škole musí mít charakter šikanování. Důležitým znakem je právě šílenost a opakovanost.

Podoby šikany

1. přímá podoba šikany:

– fyzické útoky v podobě bití

– vydírání

– loupeže

– poškozování věcí

– slovní útoky v podobě nadávek

– pomluvy

– vyhrožování

– ponižování

– sexuální obtěžování až zneužívání

– kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace / útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod./

2. nepřímá podoba šikany:

– demonstrativní přehlížení

– ignorování žáka či žáků

Možné příznaky šikanování

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci či kamarádi

– Dítě nemá kamaráda, se kterým by trávilo volný čas, telefonovalo, atd

– Dítě není zváno na návštěvy k jiným dětem

– Nechuť jít ráno do školy/ zvláště, když dříve chodilo do školy rádo/. Dítě odkládá odchod z domova, lze na něm pozorovat i strach. Ztrácí chuť k jídlu.

– Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o odvoz do i ze školy autem.

– Dítě chodí ze školy hladové/ agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/.

– Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní – kupř.“ Nechte mě!“

– Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

– Dítě bývá smutné až apatické, někdy se projeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá sdělit, co jej trápí.

– Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody / opakovaně tvrdí, že peníze ztratilo/, popřípadě peníze doma krade.

– Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

– Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, zlobu může projevovat i vůči rodičům.

– Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha či hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně simulovat.

– Dítě se vyhýbá školní docházce.

– Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Postup rodičů při podezření na šikanování

Odhalení šikany bývá obtížné, proto je nesmírně důležitá spolupráce školy a rodičů. Postup by měl být následující:

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodiky prevence či výchovné poradkyně, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že škola postupuje při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem – OŠ Praha 11 nebo podat stížnost na školu České školní inspekci.

Lze tak učinit osobně, písemně nebo v elektronické podobě. Stížnost je možno adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI nebo na ústředí ČŠI, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, elektronicky na adresu:

posta@csicr.cz

Příloha č.2

Informace pro žáky – šikanování

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Č.j. 24 246/2008-6

Nikdo nemá právo ubližovat druhému!

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál?

Víš o někom, kdo je šikanován? Je ti ho líto?

Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ:

– třídní učitel

– výchovný poradce

– metodik prevence

– ředitel školy

– učitel odborných předmětů

Svěř se rodičům.

Co je šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš bránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, co tě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Může ti však znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili, nevšímali si tě. Postupně se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí /bití, krádeže a poškozování věcí/. Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.

Proč bývá člověk šikanován?

Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

Jak se můžeš bránit?

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „ Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet a doufám, že to bude lepší.“

Myslet si, že se to zlepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkáním hlavy do písku, která situaci jen zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:

1, Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.

2, Svěř se rodičům

3, V případě, že nenajdeš odvahu říci to ani svým rodičům, zavolej na Linku bezpečí, tel. 116 111. Linka je bezplatná v celé republice i EU. Neboj se, tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

 

Nedílnou součástí je i Minimální preventivní program, který bude aktualizován k  15.9.2014.