Metodik prevence

Dlouhodobé cíle školní preventivní strategie

Při sestavování této strategie jsou výchozími materiály zákony vážící se k dané problematice, zejména pak školský zákon a platné vyhlášky a metodická doporučení MŠMT.

Hlavní cíle v oblasti prevence rizikového chování jsou:

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • eliminace všech projevů šikany – fyzické i psychické včetně kyberšikany a kyber- groomingu
 • rizikové sexuální chování a dětská pornografie
 • zabránit xenofobním a rasistickým projevům
 • předcházení školní neúspěšnosti žáků
 • zabraňovat vandalismu žáků
 • eliminace záškoláctví
 • zdravý životní styl
 • škodlivost tabakismu a užívání dalších omamných a psychotropních látek
 • problematika poruch příjmu potravy
 • soužití kolektivu a žáka s PAS

 

Pro žáky je důležité důvěryhodné poradenství, které jim zajistí výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a v neposlední řadě i třídní učitel/ka.

Tyto služby jsou samozřejmě určeny i rodičovské veřejnosti.

 

Krátkodobé cíle preventivní strategie jsou zahrnuty v Preventivním programu školy, který je každoročně aktualizován.

 

Mgr. Eva Petříková

metodička prevence \

 

Krizový plán školy

Krizový plán školy je dokumentem, ve kterém jsou zpracovány postupy při řešení krizových situací ve škole. Tento materiál je zpracován v souladu s Metodickým doporučením k  prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 a Metodickým pokynem k prevenci a řešení šikany ve školách č.j. MŠMT 21149/2016 a Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Podrobný postup k řešení jednotlivých skutků lze nalézt v materiálech „Co dělat, když“, které jsou k dispozici v dokumentech metodika prevence.

 1. Kouření v prostorech školy
 • Pokud je žák přistižen při kouření ve škole či v době vyučování eventuálně na akci školou pořádané, je třeba mu v pokračování kouření zamezit a tabákový výrobek mu odebrat.
 • O této skutečnosti je nutné provést písemný záznam.
 • Pedagog informuje zákonného zástupce žáka o tomto přestupku.
 • V závažných případech, zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte a pokud se jedná o opakovaný čin, vyrozumí škola OSPOD.
 • Z kouření v prostorech školy je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
 • Toto se týká i cigaret elektronických.

 

 

 

 1. Alkohol
 • Pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorech školy, v době vyučování či na akci školou pořádané, je třeba mu v další konzumaci zabránit a alkohol mu odebrat.
 • O této skutečnosti je třeba sepsat záznam.
 • V momentě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví či životě, je škola povinna zajistit žáku nezbytnou pomoc lékařů a zároveň informovat zákonné zástupce žáka o krocích, které byly učiněny,
 • V případě, že žák není schopen pokračovat ve výuce, ale není ohrožen na zdraví, informuje škola zákonného zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl, neboť tento není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 • Škola informuje rodiče i v případě, že žák je schopen pokračovat ve výuce.
 • Pokud není zákonný zástupce k dosažení, informuje škola OSPOD a vyčká jejich pokynů.
 • Vůči žáku je třeba vyvodit sankce v souladu se školním řádem.

 

 

 1. Omamné a psychotropní látky /OPL/
 • V případě, kdy je žák přistižen při užívání OPL v prostorech školy, po dobu vyučování či na akci školou pořádané, je primárně nutné mu v této činnosti zabránit a OPL mu odebrat.
 • O této události je třeba učinit zápis.
 • V případě, kdy je žák natolik pod vlivem OPL, že je ohrožen na zdraví či životě, je škola povinna zajistit žáku nezbytnou lékařskou pomoc a zároveň informovat zákonné zástupce žáka o krocích, které byly učiněny.
 • V momentě, kdy žák není na životě ohrožen, ale přesto není schopen ve výuce pokračovat, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl.
 • Zákonný zástupce je vyrozuměn i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 • Škola zároveň splní i ohlašovací povinnost vůči OSPOD eventuálně Polici ČR.
 • Z požití OPL ve školním prostředí je nutné vyvodit sankce stanovené školním řádem.

 

4. Krádež a vandalismus

 • O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
 • Věc předat orgánům činným v trestním řízení nebo poučit zákonné zástupce žáka, že tuto možnost má.
 • V případě, že je pachatel znám, je nutné věc nahlásit OSPODu a zároveň informovat

orgánům činným v trestním řízení.

 • Pokud vznikne škoda na školním majetku, je nutné vypracovat záznam o škodní události a pokusit se nalézt viníka.
 • V případě, že je viník škody na majetku školy znám, má škola právo žádat na něm či jeho zákonném zástupci náhradu škody.
 • V momentě, kdy nedojde mezi školou a zákonnými zástupci žáka k dohodě o náhradu škody, má škola právo vymáhat náhradu soudní cestou.

 

5. Šikana zaměřená na učitele

vznik: Žák se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele.

Šikana ze strany zákonných zástupců patří do pracovněprávní problematiky a postupy řešení vymezuje zákoník práce, trestní zákoník či občanský zákoník.

prevence:

 • Škola odmítá násilí a zneužití moci.
 • Jsou nastavena jasná a konkrétní pravidla chování ve školním řádu.
 • Ve třídách jsou nastavena třídní pravidla.
 • Vyučující nezesměšňuje a neponižuje žáka před třídou.
 • Hodnotí jeho výsledky spravedlivě.
 • Svými životními postoji a chováním je žákům příkladem.

řešení šikany:

 • Nutné obrátit se na kolegy, vedení školy – seznámit je se vzniklou situací.
 • Při bezprostředním ohrožení má právo opustit třídu a požádat kolegy či vedení školy o zajištění dohledu nad žáky.
 • Izolace agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky – pokud to situace vyžaduje.
 • Okamžitě informovat zákonné zástupce agresora.
 • Informovat OSPOD i Policii ČR.
 • Trestní oznámení lze nově podat i na státní zastupitelství.
 • Vůči agresorovi je třeba vyvodit sankce v souladu se Školním řádem.

 

6. Kyberšikana

Jedná se o elektronickou formu šikany.

Může mít různou podobu:

 • SMS/MMS/videa s nevhodným obsahem – urážky, zastrašování
 • Volání, prozvánění
 • Natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného
 • Zakládání falešných profilů či změna původního
 • Zakládání profilů proti jiné osobě
 • E-maily nevhodného obsahu
 • Krádež hesel a následné zneužití účtů

Obtěžování přes webkamery a IM (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Skype)

Doporučení pro oběti:

 • Neodpovídat – ukončit komunikaci, blokovat útočníka
 • Ukládat důkazy (screenshoty)
 • Mluvit o tom, co se jí děje

Doporučení pro rodiče:

 • Zajistit, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními jsou stejná jako v reálném životě
 • Učit děti vhodnému chování na internetu
 • Být svým dětem vzorem vhodného užívání moderních technologií
 • Sledovat aktivity dětí, pokud jsou online
 • Používat filtrační a blokační software

Doporučení pro školu:

 • Zajistit ochranu oběti
 • Kontaktovat operátora mobilní sítě či zřizovatele www. stránek, profilu ..
 • Zajistit dostupné důkazy s pomocí IT kolegy
 • Uchovat důkazy
 • Vše důkladně vyšetřit
 • Zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka – IT expert, Policie ČR
 • Zvolit takové opatření a řešení odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům, které agresor způsobil
 • Informovat rodiče
 • Informovat rodiče oběti i rodiče kyberagresora
 • Postup a zásady sdělování informací jsou shodné jako u „ klasické“ šikany – NEKONFRONTOVAT oběť a agresora
 • Poučit rodiče o vhodnosti kontaktovat OSPOD, Polici ČR, právní zástupce atd. Ne všechny případy kyberšikany spadají do kompetence školy.
 • Při zapojení a následně celém prošetření případu trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných
 • Při postihu agresora postupovat v souladu se Školním řádem

Kybergrooming

Je druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím mobilních telefonů a sociálních sítí – Facebook, Twitter, Skype, Snapchate.

Vyznačuje se tím, že uživatel internetu chce v dítěti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce.

Výsledkem může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti apod.

Řešení kybergroomingu je v kompetenci Policie ČR.

 

Sexting

Jedná se o distribuci fotografií a videomateriálů intimního charakteru bez souhlasu zobrazené osoby. Buď tyto materiály pořizují oběti samy, s úmyslem zaujmout nebo vyhovět svému partnerovi, nebo jsou pořizovány bez jejich vědomí. Útočník

tyto materiály pak buď rozesílá svým známým pro „ pobavení“ nebo se stanou prostředkem vydírání oběti.

Řešení této problematiky je v kompetenci OSPOD, Policie ČR vzhledem k ohlašovací povinnosti školy.

Škola vyvodí patřičná výchovná opatření v souladu se Školním řádem.

 

 

7. Šikana

Je agresivní chování ze strany žáka/žáků vůči žáku či skupině žáků či učiteli, které se obvykle v čase opakuje a jehož základem je vědomá, záměrná, úmyslná snaha ublížit fyzicky, psychicky, sociálně eventuálně i profesionálně – v případě učitele.

Přímá šikana – může mít podobu fyzickou, verbální, neverbální

Nepřímá šikana –jejím cílem je způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status oběti.

Základní postupy školy v řešení šikany

 • Jasně vyjádřit negativní postoj k násilí
 • Posoudit a odhadnout závažnost šikany
 • Zvážit, zda jsme schopni svými kompetencemi šikanu řešit
 • Pokud ne, je nutné hledat pomoc zvenčí – PPP, Středisko výchovné péče
 • Externí pomoc žádat při řešení čtvrtého a pátého stadia šikany, někdy i třetího
 • Zajistit ochranu oběti šikany
 • Zajistit ochranu informací a informátorů
 • Nastavit ozdravné mechanismy pro všechny, kteří byli šikaně účastni a následně i celé třídě
 • Pracovat s agresorem – uvědomění si svého chování
 • Pracovat s obětí
 • V souladu se Školním řádem navrhnout příslušná výchovná i nápravná opatření

 

 

 

Krizový plán dle metodického návodu MŠMT

První pomoc při počáteční šikaně Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně
 1. odhad závažnosti a formy šikany
 1. První (alarmující) kroky pomoci

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí

 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi
 1. Příprava podmínek pro vyšetřování

3. zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře)

6. oznámení na policii – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům

 1. nalezení vhodných svědků
 1. Vyšetřování

7. rozhovor s obětí a informátory

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky

10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi)

 1. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků a konfrontace oběti s agresory)
 1. Náprava

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.

 1. ochrana oběti
 
 1. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:
 1. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření)
 2. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)
 
 1. realizace vhodné metody:
 1. metoda usmíření
 2. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)
 
 1. třídní hodina:
 1. efekt metody usmíření
 2. oznámení potrestání agresorů
 
 1. rozhovor s rodiči oběti
 
 1. třídní schůzka
 
 1. práce s celou třídou.
 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Petříková

metodička prevence

Preventivní program školy

pro školní rok 2018- 2019

1. Základní údaje o škole (metodika str. 6)

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Dr. Václava Nováková

Telefon

272918682

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

22

504

22

ZŠ – II.stupeň

 11

271

11 třídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

43 pedagogové a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace (metodika str. 7)

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 746. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Šmídová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 2. Metodický pokyn č.j.21149/2016

 3. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 4. Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 5. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 6. Metodický program školy proti šikaně

 7. Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  Starší dokumenty:

 8. Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 9. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 10. Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ (metodika str. 12)

(stanovení krátkodobých cílů PPŠ pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)

Cíl:

Informovat pedagogy, event. zvýšit jejich informovanost v právní problematice

Ukazatele dosažení cíle:

Počet proškolených pedagogů

Zdůvodnění cíle

Zkvalitnit informovanost pedagogů a tím i jejich působení na žáky a rodičovskou veřejnost

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vychází z dlouhodobé strategie prim. prevence školy, zvýšit pedagogický kredit

Cíl:

Seznámit žáky s trestní odpovědností, s riziky, která skýtá nesprávný způsob života, s prostředím, které působí represivně

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Zdůvodnění cíle:

Žák si musí být vědom postihů za přečin

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cílem je zvýšit informovanost žáků, upevnit jejich správné životní postoje

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Cíl:

Seznámit žáky s problematikou soužití v kolektivu, nastolení správných postojů, komunikační dovednosti, zvládání konfliktů

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Osvojit si správné sociální chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Optimální klima ve třídách, budování pocitu bezpečí

Cíl:

Seznámit žáky se všemi riziky spojenými se závislostmi všeho druhu, poukázat na nebezpečí s nimi spojenými

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet besed a workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Informovanost pomáhá zvládat rizika

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky ke zdravému způsobu života, posilovat v nich morálně volní vlastnosti k odvržení návykových látek a rizikového chování vůbec

Cíl:

Seznámit žáky s principy poskytnutí 1. pomoci

Ukazatele dosažení cfíle:

Počet žáků proškolených

Zdůvodnění cíle:

Poskytnout 1. pomoc má být povinností každého občana

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky k ochotě pomoci člověku, nebýt netečný k okolí-blízkému a vzdálenému

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny (metodika str. 14)

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

Proxima Sociale, Policie ČR

Počet proškolených pedagogů

52

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2018/2019

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr.Pavla Vaníčková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr. Pavla Vaníčková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Pavla Brhlíková

Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. P. Večeřová

Mgr. Monika Čermáková

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Ludmila Charvátové

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen PhDr. Dana Haladová

Mgr. Jaroslav Halada

PhDr. Radka Soukupová

PhDr. Kateřina Tichá

Mgr. Milena Břečková

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Jana Synáková

Mgr. Štěpánka Štiková

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Eva Tománková

Mgr. Eva Petříková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Eva Petříková

Bc. Zuzana Mušková,

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr. Eva Petříková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr. Eva Petříková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2019

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

73

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

111

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2019 – duben

Zodpovědná osoba

 

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Hodnoty života

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 3. a 4. tříd

Počet žáků v programu

222

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2018/2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 8. třídy

Počet žáků v programu

60

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytypované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Exkurze do PL Bohnice

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

V prostředí psychiatrické léčebny se žáci seznámí s historií psychiatrie, duševních chorob, jejich vzniku i léčby, návštěva terapeutických dílen

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Dopolední blok – cca 5 vyučovacích hodin

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

duben/květen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

504

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2019

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd a 7. tříd

Počet žáků v programu

135

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2019

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2019

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Eva Petříková, Mgr. Eva Tománková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

listopad/ prosinec 2018 even. 2. pololetí

Zodpovědná osoba

Mgr. Eva Petříková

Název programu

Výuka na dopravním hřišti

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci si vyzkouší dopravní výchovu v praxi – na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR

Realizátor

Muzeum Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 3. tříd

Počet žáků v programu

285

Počet hodin programu

Dopolední blok – výuka, test, návštěva muzea

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování v silničním provozu

Ukazatele úspěšnosti

Počet získaných „řidičských průkazů“,

Termín

Duben – červen 2019

Zodpovědná osoba

Třídní učitelé a vychovatelky

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

21.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2019

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů

 1. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce.

A/ Učitelé

V loňském roce byl plánován vzdělávací program z oblasti právního vědomí učitelů. Pro nedostatek finančních prostředků se jej nepodařilo zrealizovat.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem

Budeme pokračovat i nadále.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

0

Počet celkově proškolených pedagogů

0

Počet hodin

0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.

Preventivní program školy

pro školní rok2018- 2019

1. Základní údaje o škole (metodika str. 6)

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Dr. Václava Nováková

Telefon

272918682

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

22

504

22

ZŠ – II.stupeň

 11

271

11 třídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

43 pedagogové a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace (metodika str. 7)

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 746. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Šmídová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 2. Metodický pokyn č.j.21149/2016

 3. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 4. Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 5. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 6. Metodický program školy proti šikaně

 7. Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  Starší dokumenty:

 8. Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 9. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 10. Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ (metodika str. 12)

(stanovení krátkodobých cílů PPŠ pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)

Cíl:

Informovat pedagogy, event. zvýšit jejich informovanost v právní problematice

Ukazatele dosažení cíle:

Počet proškolených pedagogů

Zdůvodnění cíle

Zkvalitnit informovanost pedagogů a tím i jejich působení na žáky a rodičovskou veřejnost

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vychází z dlouhodobé strategie prim. prevence školy, zvýšit pedagogický kredit

Cíl:

Seznámit žáky s trestní odpovědností, s riziky, která skýtá nesprávný způsob života, s prostředím, které působí represivně

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Zdůvodnění cíle:

Žák si musí být vědom postihů za přečin

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cílem je zvýšit informovanost žáků, upevnit jejich správné životní postoje

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Cíl:

Seznámit žáky s problematikou soužití v kolektivu, nastolení správných postojů, komunikační dovednosti, zvládání konfliktů

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Osvojit si správné sociální chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Optimální klima ve třídách, budování pocitu bezpečí

Cíl:

Seznámit žáky se všemi riziky spojenými se závislostmi všeho druhu, poukázat na nebezpečí s nimi spojenými

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet besed a workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Informovanost pomáhá zvládat rizika

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky ke zdravému způsobu života, posilovat v nich morálně volní vlastnosti k odvržení návykových látek a rizikového chování vůbec

Cíl:

Seznámit žáky s principy poskytnutí 1. pomoci

Ukazatele dosažení cfíle:

Počet žáků proškolených

Zdůvodnění cíle:

Poskytnout 1. pomoc má být povinností každého občana

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky k ochotě pomoci člověku, nebýt netečný k okolí-blízkému a vzdálenému

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny (metodika str. 14)

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

Proxima Sociale, Policie ČR

Počet proškolených pedagogů

52

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2018/2019

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr.Pavla Vaníčková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr. Pavla Vaníčková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Pavla Brhlíková

Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. P. Večeřová

Mgr. Monika Čermáková

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Ludmila Charvátové

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen PhDr. Dana Haladová

Mgr. Jaroslav Halada

PhDr. Radka Soukupová

PhDr. Kateřina Tichá

Mgr. Milena Břečková

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Jana Synáková

Mgr. Štěpánka Štiková

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Eva Tománková

Mgr. Eva Petříková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Eva Petříková

Bc. Zuzana Mušková,

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr. Eva Petříková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr. Eva Petříková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2019

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

73

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

111

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2019 – duben

Zodpovědná osoba

 

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Hodnoty života

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 3. a 4. tříd

Počet žáků v programu

222

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2018/2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 8. třídy

Počet žáků v programu

60

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytypované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Exkurze do PL Bohnice

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

V prostředí psychiatrické léčebny se žáci seznámí s historií psychiatrie, duševních chorob, jejich vzniku i léčby, návštěva terapeutických dílen

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Dopolední blok – cca 5 vyučovacích hodin

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

duben/květen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

504

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2019

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd a 7. tříd

Počet žáků v programu

135

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2019

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2019

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Eva Petříková, Mgr. Eva Tománková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

listopad/ prosinec 2018 even. 2. pololetí

Zodpovědná osoba

Mgr. Eva Petříková

Název programu

Výuka na dopravním hřišti

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci si vyzkouší dopravní výchovu v praxi – na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR

Realizátor

Muzeum Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 3. tříd

Počet žáků v programu

285

Počet hodin programu

Dopolední blok – výuka, test, návštěva muzea

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování v silničním provozu

Ukazatele úspěšnosti

Počet získaných „řidičských průkazů“,

Termín

Duben – červen 2019

Zodpovědná osoba

Třídní učitelé a vychovatelky

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

21.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2019

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů

 1. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce.

A/ Učitelé

V loňském roce byl plánován vzdělávací program z oblasti právního vědomí učitelů. Pro nedostatek finančních prostředků se jej nepodařilo zrealizovat.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem

Budeme pokračovat i nadále.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

0

Počet celkově proškolených pedagogů

0

Počet hodin

0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.

Preventivní program školy

pro školní rok2018- 2019

1. Základní údaje o škole (metodika str. 6)

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Dr. Václava Nováková

Telefon

272918682

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

22

504

22

ZŠ – II.stupeň

 11

271

11 třídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

43 pedagogové a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace (metodika str. 7)

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 746. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Šmídová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 2. Metodický pokyn č.j.21149/2016

 3. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 4. Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 5. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 6. Metodický program školy proti šikaně

 7. Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  Starší dokumenty:

 8. Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 9. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 10. Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ (metodika str. 12)

(stanovení krátkodobých cílů PPŠ pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)

Cíl:

Informovat pedagogy, event. zvýšit jejich informovanost v právní problematice

Ukazatele dosažení cíle:

Počet proškolených pedagogů

Zdůvodnění cíle

Zkvalitnit informovanost pedagogů a tím i jejich působení na žáky a rodičovskou veřejnost

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vychází z dlouhodobé strategie prim. prevence školy, zvýšit pedagogický kredit

Cíl:

Seznámit žáky s trestní odpovědností, s riziky, která skýtá nesprávný způsob života, s prostředím, které působí represivně

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Zdůvodnění cíle:

Žák si musí být vědom postihů za přečin

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cílem je zvýšit informovanost žáků, upevnit jejich správné životní postoje

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Cíl:

Seznámit žáky s problematikou soužití v kolektivu, nastolení správných postojů, komunikační dovednosti, zvládání konfliktů

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Osvojit si správné sociální chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Optimální klima ve třídách, budování pocitu bezpečí

Cíl:

Seznámit žáky se všemi riziky spojenými se závislostmi všeho druhu, poukázat na nebezpečí s nimi spojenými

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet besed a workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Informovanost pomáhá zvládat rizika

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky ke zdravému způsobu života, posilovat v nich morálně volní vlastnosti k odvržení návykových látek a rizikového chování vůbec

Cíl:

Seznámit žáky s principy poskytnutí 1. pomoci

Ukazatele dosažení cfíle:

Počet žáků proškolených

Zdůvodnění cíle:

Poskytnout 1. pomoc má být povinností každého občana

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky k ochotě pomoci člověku, nebýt netečný k okolí-blízkému a vzdálenému

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny (metodika str. 14)

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

Proxima Sociale, Policie ČR

Počet proškolených pedagogů

52

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2018/2019

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr.Pavla Vaníčková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr. Pavla Vaníčková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Pavla Brhlíková

Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. P. Večeřová

Mgr. Monika Čermáková

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Ludmila Charvátové

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen PhDr. Dana Haladová

Mgr. Jaroslav Halada

PhDr. Radka Soukupová

PhDr. Kateřina Tichá

Mgr. Milena Břečková

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Jana Synáková

Mgr. Štěpánka Štiková

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Eva Tománková

Mgr. Eva Petříková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Eva Petříková

Bc. Zuzana Mušková,

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr. Eva Petříková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr. Eva Petříková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2019

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

73

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

111

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2019 – duben

Zodpovědná osoba

 

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Hodnoty života

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 3. a 4. tříd

Počet žáků v programu

222

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2018/2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 8. třídy

Počet žáků v programu

60

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytypované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Exkurze do PL Bohnice

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

V prostředí psychiatrické léčebny se žáci seznámí s historií psychiatrie, duševních chorob, jejich vzniku i léčby, návštěva terapeutických dílen

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Dopolední blok – cca 5 vyučovacích hodin

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

duben/květen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

504

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2019

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd a 7. tříd

Počet žáků v programu

135

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2019

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2019

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Eva Petříková, Mgr. Eva Tománková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

listopad/ prosinec 2018 even. 2. pololetí

Zodpovědná osoba

Mgr. Eva Petříková

Název programu

Výuka na dopravním hřišti

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci si vyzkouší dopravní výchovu v praxi – na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR

Realizátor

Muzeum Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 3. tříd

Počet žáků v programu

285

Počet hodin programu

Dopolední blok – výuka, test, návštěva muzea

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování v silničním provozu

Ukazatele úspěšnosti

Počet získaných „řidičských průkazů“,

Termín

Duben – červen 2019

Zodpovědná osoba

Třídní učitelé a vychovatelky

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

21.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2019

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů

 1. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce.

A/ Učitelé

V loňském roce byl plánován vzdělávací program z oblasti právního vědomí učitelů. Pro nedostatek finančních prostředků se jej nepodařilo zrealizovat.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem

Budeme pokračovat i nadále.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

0

Počet celkově proškolených pedagogů

0

Počet hodin

0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.

Preventivní program školy

pro školní rok2018- 2019

1. Základní údaje o škole (metodika str. 6)

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Dr. Václava Nováková

Telefon

272918682

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

22

504

22

ZŠ – II.stupeň

 11

271

11 třídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

43 pedagogové a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace (metodika str. 7)

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 746. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Šmídová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 2. Metodický pokyn č.j.21149/2016

 3. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 4. Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 5. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 6. Metodický program školy proti šikaně

 7. Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  Starší dokumenty:

 8. Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 9. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 10. Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ (metodika str. 12)

(stanovení krátkodobých cílů PPŠ pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)

Cíl:

Informovat pedagogy, event. zvýšit jejich informovanost v právní problematice

Ukazatele dosažení cíle:

Počet proškolených pedagogů

Zdůvodnění cíle

Zkvalitnit informovanost pedagogů a tím i jejich působení na žáky a rodičovskou veřejnost

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vychází z dlouhodobé strategie prim. prevence školy, zvýšit pedagogický kredit

Cíl:

Seznámit žáky s trestní odpovědností, s riziky, která skýtá nesprávný způsob života, s prostředím, které působí represivně

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Zdůvodnění cíle:

Žák si musí být vědom postihů za přečin

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cílem je zvýšit informovanost žáků, upevnit jejich správné životní postoje

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Cíl:

Seznámit žáky s problematikou soužití v kolektivu, nastolení správných postojů, komunikační dovednosti, zvládání konfliktů

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Osvojit si správné sociální chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Optimální klima ve třídách, budování pocitu bezpečí

Cíl:

Seznámit žáky se všemi riziky spojenými se závislostmi všeho druhu, poukázat na nebezpečí s nimi spojenými

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet besed a workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Informovanost pomáhá zvládat rizika

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky ke zdravému způsobu života, posilovat v nich morálně volní vlastnosti k odvržení návykových látek a rizikového chování vůbec

Cíl:

Seznámit žáky s principy poskytnutí 1. pomoci

Ukazatele dosažení cfíle:

Počet žáků proškolených

Zdůvodnění cíle:

Poskytnout 1. pomoc má být povinností každého občana

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky k ochotě pomoci člověku, nebýt netečný k okolí-blízkému a vzdálenému

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny (metodika str. 14)

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

Proxima Sociale, Policie ČR

Počet proškolených pedagogů

52

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2018/2019

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr.Pavla Vaníčková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr. Pavla Vaníčková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Pavla Brhlíková

Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. P. Večeřová

Mgr. Monika Čermáková

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Ludmila Charvátové

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen PhDr. Dana Haladová

Mgr. Jaroslav Halada

PhDr. Radka Soukupová

PhDr. Kateřina Tichá

Mgr. Milena Břečková

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Jana Synáková

Mgr. Štěpánka Štiková

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Eva Tománková

Mgr. Eva Petříková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Eva Petříková

Bc. Zuzana Mušková,

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr. Eva Petříková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr. Eva Petříková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2019

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

73

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

111

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2019 – duben

Zodpovědná osoba

 

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Hodnoty života

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 3. a 4. tříd

Počet žáků v programu

222

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2018/2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 8. třídy

Počet žáků v programu

60

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytypované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Exkurze do PL Bohnice

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

V prostředí psychiatrické léčebny se žáci seznámí s historií psychiatrie, duševních chorob, jejich vzniku i léčby, návštěva terapeutických dílen

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Dopolední blok – cca 5 vyučovacích hodin

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

duben/květen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

504

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2019

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd a 7. tříd

Počet žáků v programu

135

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2019

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2019

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Eva Petříková, Mgr. Eva Tománková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

listopad/ prosinec 2018 even. 2. pololetí

Zodpovědná osoba

Mgr. Eva Petříková

Název programu

Výuka na dopravním hřišti

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci si vyzkouší dopravní výchovu v praxi – na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR

Realizátor

Muzeum Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 3. tříd

Počet žáků v programu

285

Počet hodin programu

Dopolední blok – výuka, test, návštěva muzea

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování v silničním provozu

Ukazatele úspěšnosti

Počet získaných „řidičských průkazů“,

Termín

Duben – červen 2019

Zodpovědná osoba

Třídní učitelé a vychovatelky

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

21.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2019

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů

 1. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce.

A/ Učitelé

V loňském roce byl plánován vzdělávací program z oblasti právního vědomí učitelů. Pro nedostatek finančních prostředků se jej nepodařilo zrealizovat.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem

Budeme pokračovat i nadále.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

0

Počet celkově proškolených pedagogů

0

Počet hodin

0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.

Preventivní program školy

pro školní rok2018- 2019

1. Základní údaje o škole (metodika str. 6)

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Praha 4, Donovalská 1684

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Dittrich

Telefon na ředitele

272927911

E-mail na ředitele

dittrichp@seznam.cz

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Eva Petříková

 

Telefon

272934191 l. 34

 

E-mail

petrikovalu@seznam.cz

 

Specializační studium

ne

 

Realizátor vzdělávání

ne

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Hronková

 

Telefon

272944191 l. 39

 

E-mail

hronkovah@donovalskazs.cz

 

Specializační studium

Ano – absolvovala

 

Realizátor vzdělávání

Ped.fak. UK v Praze

 

Jméno školního psychologa

Dr. Václava Nováková

Telefon

272918682

E-mail

xxxxxxxxxxxxxx

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I stupeň

22

504

22

ZŠ – II.stupeň

 11

271

11 třídních

Víceleté gymnázium

     

4leté gymnázium

     

SŠ – ostatní

     

Celkem pedagogů na škole*

 

 

43 pedagogové a 9 vychovatelek a 1 hlavní vychovatel

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace (metodika str. 7)

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Jsme základní školou sídlištního typu. Byla vybrána Pedagogickou fakultou UK pro praktickou výuku studentů. Celkový počet žáků je v současnosti 746. Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, problematiky žáků – prospěchu i chování, spolupráce s rodiči. Vstřícný, otevřený přístup všech zúčastněných napomáhá předcházet přestupkům a prohřeškům proti školnímu řádu.

Vzhledem k celkovému charakteru školy a složení třídních kolektivů je důraz kladen na primární prevenci. Ke spolupráci jsou přizváni všichni vyučující, neboť otázka jednotného postupu při řešení prohřešků je velmi důležitá, stejně jako otázka interdisciplinární.

Školní preventivní tým pracuje ve složení:

Mgr. Eva Petříková, školní metodik prevence RCH

Mgr. Hana Hronková, výchovná poradkyně

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Šmídová, školní psycholog

Výchozí materiály pro tvorbu PPŠ

 1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013 – 2018 – č.j. MŠMT – 18917/2012-27/2

 2. Metodický pokyn č.j.21149/2016

 3. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí a mládeže – č.j.MŠMT – 5217/2017-1

 4. Dokument MŠMT č.j.21291/2010-28

 5. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka

 6. Metodický program školy proti šikaně

 7. Zákon 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  Starší dokumenty:

 8. Metodický pokyn MŠMT km primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních – č.j. 20006/2007-51

 9. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j. 10194/2002 – 14

 10. Další závazné dokumenty – zákony, vyhlášky a nařízení týkající se chodu školy

3. Stanovení cílů PPŠ (metodika str. 12)

(stanovení krátkodobých cílů PPŠ pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)

Cíl:

Informovat pedagogy, event. zvýšit jejich informovanost v právní problematice

Ukazatele dosažení cíle:

Počet proškolených pedagogů

Zdůvodnění cíle

Zkvalitnit informovanost pedagogů a tím i jejich působení na žáky a rodičovskou veřejnost

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vychází z dlouhodobé strategie prim. prevence školy, zvýšit pedagogický kredit

Cíl:

Seznámit žáky s trestní odpovědností, s riziky, která skýtá nesprávný způsob života, s prostředím, které působí represivně

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Zdůvodnění cíle:

Žák si musí být vědom postihů za přečin

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cílem je zvýšit informovanost žáků, upevnit jejich správné životní postoje

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Cíl:

Seznámit žáky s problematikou soužití v kolektivu, nastolení správných postojů, komunikační dovednosti, zvládání konfliktů

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Osvojit si správné sociální chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Optimální klima ve třídách, budování pocitu bezpečí

Cíl:

Seznámit žáky se všemi riziky spojenými se závislostmi všeho druhu, poukázat na nebezpečí s nimi spojenými

Ukazatele dosažení cíle:

Počet žáků, kteří se akcí účastní

Počet besed a workshopů na dané téma

Zdůvodnění cíle:

Informovanost pomáhá zvládat rizika

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky ke zdravému způsobu života, posilovat v nich morálně volní vlastnosti k odvržení návykových látek a rizikového chování vůbec

Cíl:

Seznámit žáky s principy poskytnutí 1. pomoci

Ukazatele dosažení cfíle:

Počet žáků proškolených

Zdůvodnění cíle:

Poskytnout 1. pomoc má být povinností každého občana

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vést žáky k ochotě pomoci člověku, nebýt netečný k okolí-blízkému a vzdálenému

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny (metodika str. 14)

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Kyberšikana

Stručná charakteristika

Informovanost o současných problémech sociál. sítí

Realizátor/lektor

Proxima Sociale, Policie ČR

Počet proškolených pedagogů

52

Počet hodin

4

Termín konání

2. pololetí 2018/2019

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Osobní bezpečí-doma, v kolektivu, cestou do školy únor Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr.Pavla Vaníčková

1./2 prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví- zdravý životní styl červen Mgr. Lenka Jandová

Mgr. Simona Kopsová

Mgr.Miluše Plechatá

Mgr. Monika Prieselová

Mgr. Pavla Vaníčková

2./2.

prvouka

Člověka jeho svět

Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, šikana, sexuální násilí

březen

Mgr. Pavla Brhlíková

Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. P. Večeřová

Mgr. Monika Čermáková

3./2. prvouka Člověk a jeho svět Člověk a zdraví – stres, krizové situace únor Mgr. Ludmila Charvátové

Mgr. Marcela Jordánová

Mgr. Hana Pešáková

4./2. přírodověda Člověk a jeho svět Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti duben, květen PhDr. Dana Haladová

Mgr. Jaroslav Halada

PhDr. Radka Soukupová

PhDr. Kateřina Tichá

Mgr. Milena Břečková

5./2. přírodověda Člověk a jeho svět Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a alkoholu březen – květen Mgr. Jana Synáková

Mgr. Štěpánka Štiková

6./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Vztahy mezi lidmi

říjen

Mgr.Mgr. Šárka Jiráková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Člověk v sociál. vztazích

listopad

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

8./1.2.

občanská výchova

Člověk a společnost

Psychohygiena- zdravý životní styl, závislosti

leden, únor

Mgr.Zdeňka Manochová

Mgr. Eva Petříková

Mgr. Ludmila Vacková

9./1

občanská výchova

Člověk a společnost

Právní ochrana, trestní právo

leden

Mgr. Eva Tománková

Mgr. Eva Petříková

7./1

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví- násilí, šikana, kriminalita, drogy

listopad

Mgr. Eva Petříková

Bc. Zuzana Mušková,

8./1.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Civilizační choroby a závislosti – autodestruktivní závislosti

listopad, prosinec

Mgr. Eva Petříková

8./2.

zdravotní výchova

Člověk a zdraví

Výživa a ochrana zdraví-bulimie, anorexie

duben

Mgr. Eva Petříková

8./1.

přírodopis

Člověk a příroda

Původ a vývoj člověka

prosinec

Mgr. Hana Hronková

8./1.i 2.

přírodopis

Člověk a příroda

Člověk a zdraví- návykové látky

průběžně podle probíraných soustav

Mgr. Hana Hronková

9./1.

chemie

Člověk a příroda

Organické sloučeniny, drogy – alkohol, syntetické drogy

leden

Mgr. Štěpánka Štiková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)

Specifická prevence

Název programu

Extremismus

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami extremismu, s možnostmi jak mu čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

p. D. Lebeda

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a umění se v nastalé situaci orientovat a správně reagovat

Termín

Únor – březen 2019

Zodpovědná osoba

p. Lebeda, E. Petříková

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 6. tříd

Počet žáků v programu

73

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možnostmi jak jí čelit, předcházet ev. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 7. tříd

Počet žáků v programu

74

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s formami závadového chování

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2. pololetí 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Agresivita

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Seznámení se s různými formami agresivity, s možností, jak jí čelit, předcházet event. minimalizovat

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 5. tříd

Počet žáků v programu

111

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky se závadovým chováním

Ukazatele úspěšnosti

Volba adekvátního chování a řešení vzniklé situace

Termín

2019 – duben

Zodpovědná osoba

 

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Hodnoty života

Typ programu

workshop

Stručná charakteristika programu

Žáci se formou práce ve skupině dozvědí o základních pojmech duševní hygieny – práce v kolektivu, spolupráce, vztahové záležitosti

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 3. a 4. tříd

Počet žáků v programu

222

Počet hodin programu

90 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Práce v kolektivu, zamezení šikaně

Ukazatele úspěšnosti

Bezproblémové fungování tříd. kolektivů

Termín

2. pololetí 2018/2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

První pomoc

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se základy poskytování 1. pomoci nejen teoreticky, ale i prakticky

Realizátor

ČČK Kolín

Cílová skupina

Žáci 8. třídy

Počet žáků v programu

60

Počet hodin programu

90 minut pro každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Umět poskytnout 1. pomoc tehdy, kdy je to nutné

Ukazatele úspěšnosti

Umět si poradit v mezní situaci

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Lektoři Proximy Sociale

Název programu

Návštěva nápravného zařízení a následná beseda

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci se ve vytypované věznici seznámí s chodem tohoto zařízení, s vězeňským řádem, zaměstnanci věznice jim v besedě ozřejmí řadu věcí. Součástí je i následná beseda ve škole,

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Věznice cca 180 minut a beseda 120 min

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Základní orientace v dané problematice

Termín

Červen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Exkurze do PL Bohnice

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

V prostředí psychiatrické léčebny se žáci seznámí s historií psychiatrie, duševních chorob, jejich vzniku i léčby, návštěva terapeutických dílen

Realizátor

Prak o. s.

Cílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

Dopolední blok – cca 5 vyučovacích hodin

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámení se s možnostmi terapie při léčbě závislostí

Ukazatele úspěšnosti

Správná orientace v základních pojmech

Termín

duben/květen 2019

Zodpovědná osoba

Kateřina Racková, koordinátorka o.s. Prak

Název programu

Bezpečný návrat domů

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se základními pravidly pro bezpečné chování po cestě domů a doma – setkání s cizími lidmi, telefonáty, cesta výtahem, atd

Realizátor

Útvar prevence MP hl.m. Prahy

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. tříd

Počet žáků v programu

504

Počet hodin programu

45 minut na každou třídu

Návaznost programu na cíle PPŠ

Seznámit žáky s nebezpečím rizikového chování druhých

Ukazatele úspěšnosti

Správné reakce dětí na vzniklé situace – řízený rozhovor

Termín

květen, červen 2019

Zodpovědná osoba

Útvar prevence MP Hl.m. Prahy

Název programu

Nebezpečí elektronického světa

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Seznámení se se sociálními sítěmi na netu, pravidly bezpečnosti a nebezpečím, jež sociální sítě mohou skýtat

Realizátor

Útvar prevence Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 6. tříd a 7. tříd

Počet žáků v programu

135

Počet hodin programu

90 min.

Návaznost programu na cíle PPŠ

Nebezpečí kyberšikany , zneužití, atd

Ukazatele úspěšnosti

Odpovídající informovanost dětí – řízený rozhovor

Termín

duben, květen 2019

Zodpovědná osoba

p. nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Jak se nestat obětí.., pachatelem trest. činu

Typ programu

Metodický program

Stručná charakteristika programu

Program je určen žákům 9. tříd. Dívky mají téma: Jak se nestat obětí znásilnění, kluci Jak se nestat pachatelem trest. činu

Realizátor

Útvar prevence

Policie ČRCílová skupina

Žáci 9. tříd

Počet žáků v programu

46

Počet hodin programu

90 minut každá skupina

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování, trestní odpovědnost

Ukazatele úspěšnosti

Orientace v dané problematice

Termín

duben / květen 2019

Zodpovědná osoba

p.nppr. Bican – Útvar prevence Policie ČR

Název programu

Účast na soudních přelíčeních

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Záci se účastní soudních přelíčení, poté mají besedu s příslušným soudcem či soudkyní

Realizátor

Mgr. Eva Petříková, Mgr. Eva Tománková a Soud pro Prahu4, 5

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd

Počet žáků v programu

106

Počet hodin programu

Dopolední program – 3 – 4 vyuč. hodiny

Návaznost programu na cíle PPŠ

Trestní odpovědnost v praxi

Ukazatele úspěšnosti

Správná a dostačující orientace v základních pojmech

Termín

listopad/ prosinec 2018 even. 2. pololetí

Zodpovědná osoba

Mgr. Eva Petříková

Název programu

Výuka na dopravním hřišti

Typ programu

Zážitkový blok

Stručná charakteristika programu

Žáci si vyzkouší dopravní výchovu v praxi – na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR

Realizátor

Muzeum Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 3. tříd

Počet žáků v programu

285

Počet hodin programu

Dopolední blok – výuka, test, návštěva muzea

Návaznost programu na cíle PPŠ

Bezpečné chování v silničním provozu

Ukazatele úspěšnosti

Počet získaných „řidičských průkazů“,

Termín

Duben – červen 2019

Zodpovědná osoba

Třídní učitelé a vychovatelky

Další akce budeme plánovat dle aktuální nabídky organizací, které se danou problematikou zabývají.

) Rodiče

Název programu

Vánoční zpívání

Stručná charakteristika programu

Společné zpívání žáků, učitelů a rodičů poslední školní den před Vánocemi

Realizátor

Mgr. Tomáš Marek

Počet hodin programu

60 minut

Termín konání

21.12.2019

Zodpovědná osoba

Mgr. T. Marek, Vl. Kučera a TU

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

Název programu

Vánoční besídky

Stručná charakteristika programu

Účast rodičů na besídkách tříd a na besídce školní družiny – určeno 1. – 2. třídám, škol. družina až do 4. tříd

Realizátor

TU a vychovatelky ŠD

Počet hodin programu

1 – 3 hodiny

Termín konání

závěr prosince 2019

Zodpovědná osoba

TU a vychovatelky ŠD

Pro rodiče je plánována řada dalších akcí, vše ale záleží i na objemu financí získaných z grantů a od sponzorů.

Název programu

Pálení čarodějnic

Stručná charakteristika programu

Zábavné odpoledne pro žáky naší školy, MŠ Mírového hnutí a všechny, kdo přijdou

Realizátor

Učitelé ZŠ a žáci vyšších ročníků

Počet hodin programu

2 – 3 hodiny

Termín konání

Konec dubna 2019

Zodpovědná osoba

Vladimír Kučera, Mgr. Jana Vindušková a ostatní pedagogové

5. Evaluace (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů

 1. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce.

A/ Učitelé

V loňském roce byl plánován vzdělávací program z oblasti právního vědomí učitelů. Pro nedostatek finančních prostředků se jej nepodařilo zrealizovat.

Z tohoto důvodu je naplánován na letošní školní rok spolu s problematikou kyberšikany . V letech následujících chceme v tomto trendu pokračovat.

B/ Žáci

V loňském roce jsme zrealizovali část naplánovaných akcí vzhledem k tomu, že se setkaly s velkým ohlasem, splnily naše očekávání, budeme je realizovat i v roce letošním. Stejně jako v roce loňském, i v tomto roce chceme besedy a workshopy realizovat se společností Proxima Sociale o.p.s., jež nám poskytne komplexní program. Se společností Prak o.s. chceme zrealizovat již tradiční akce – exkurzi do PL Bohnice a exkurzi do některé z věznic, spolu s následnou besedou..

Exkurze do PL Bohnice – pro 9. třídy

Tuto akci pořádáme již řadu, vždy s velkým ohlasem

Budeme pokračovat i nadále.

Exkurze do věznice Příbram a následná beseda – pro 9. třídy

Akce tradiční – již od roku 2003. Vždy se setkává s kladným ohlasem i rodičovské veřejnosti.

Zároveň žáci navštívili i pracovní tábor Vojna z 50. let.

Plánujeme i pro tento školní rok.

Tyto akce jsme realizovali ve spolupráci s Prakem o.s.

Soud pro Prahu 2 a 4, Soud pro Prahu 5

Účast na soudních přelíčeních – určeno žákům 8. a 9. tříd

Jedná se o akci tradiční – již od roku 2001. Tato akce je kladně hodnocena nejen žáky, ale i rodičovskou veřejností.

Z tohoto důvodu je akce naplánována i pro letošní rok.

Problém někdy bývá s nalezením soudce, který je ochoten účast žáků na přelíčení snést.

Dobrou zkušenost máme se Soudem pro Phu 4 a Soudem pro Phu 5.

Akce Policie ČR

Bezpečný návrat domů – určen žákům 1. – 4- tříd

Akce je tradiční, vždy kladně hodnocena a slova policistů v uniformě si žáci pamatují lépe než naše varování.

Plánujeme i pro tento rok.

Kyberšikana – určeno žákům 5. – 9. tříd

Výuka na dopravním hřišti

V loňském roce se podařilo zabezpečit výuku pro 2. třídy a 3. třídy.

. Vše záleží na Muzeu Policie ČR, neboť kapacita hřiště je dosti malá.

Exkurze do Muzea Policie ČR spolu s preventivním workshopem

Akce velmi zdařilá, budeme v ní pokračovat i nadále.

Spolu s VZP

Pro žáky 6. tříd jsme zrealizovali workshop a besedu, která je pod názvem Vzpoura úrazům.

C/ Rodiče

Vánoční besídky ve třídách a Vánoční besídka, kterou organizovala školní družina. Jedná se o akci tradiční, která bude mít své pokračování i v letošním roce.

Vánoční zpívání ve velké tělocvičně školy. Opět se jedná o akci tradiční, s jejíž realizací se počítá i v roce letošním.

Čarodějnice. Akce, kterou pořádáme již 8 rokem. Projekt úspěšný, budeme v něm pokračovat i nadále.

Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh

           

Počet vzdělávacích aktivit

0

Počet celkově proškolených pedagogů

0

Počet hodin

0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 

Počet

aktivit

Počet

hodin

Počet zúčastněných rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

3 celoškolní

12

512

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit

Počet žáků

Počet hodin přímé práce

Blok primární prevence

13

65

32

Interaktivní seminář

2

45

8

Beseda

23

447

23

Komponovaný pořad

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné

3

74

6

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

Školní kroužky

14

299

Víkendové akce školy

Prázdninové akce školy

Jiné

S obsahem Preventivního programu školy byli seznámeni členové Rady školy, poté s ním měl možnost seznámit se kolektiv pedagogů.

Eva Petříková, metodik prevence RCH

Příloha č. 1

Odborná literatura k problematice rizikového chování je v knihovničce metodika prevence RCH.

Další odborná literatura je ve školní knihovně.

Důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce metodika prevence RCH, ve sborovně v deskách metodika RCH.

Příloha č. 2

Samostatný materiál – Program proti šikanování

Příloha č. 3

Krizový plán školy

Dlouhodobá strategie školy

Pokud se na nás obrátí rodič s prosbou o pomoc v momentě, kdy jeho dítě má problémy v oblasti RCH, nabídneme mu naši pomoc, veškeré dostupné informace, popř. doporučíme návštěvu specializovaných center.