Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny

1. Podmínky přijetí žáka do ŠD

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků na základě zákonnými zástupci řádně vyplněné přihlášky. Přijetí žáka do ŠD není nárokové a rozhoduje o něm ředitel školy.
Přednostně se přijímají žáci zaměstnaných rodičů, žáci navštěvující ŠD v plném rozsahu (tzn. min 3 dny v týdnu), dojíždějící a žáci nižších tříd.

Poplatek za ŠD činí 300 Kč za měsíc a platí se pololetně částkou 1 500 Kč vždy do 15. v měsíci v říjnu za 1. pol. a v lednu za 2. pol., forma platby je převodem nebo poštovní poukázkou na účet školy. Číslo účtu školy a variabilní symbol žáka, který je po dobu docházky do ŠD neměnný, obdrží žáci písemně na začátku školního roku a v pololetí.

Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací. Když je žák během škol. roku odhlášen (odhlášení musí být písemné), může mu být přeplatek vrácen na základě písemné žádosti rodičů.

Zápis žáků do školní družiny probíhá v červnu.

2. Provozní doba ŠD

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 17:30 hod.

Na ranní družinu se žáci scházejí od 6:30 do 7:00 hod. v šatně přístavby školy. V 7:00 hod. se vchod do školy uzavírá a vychovatel(-ka) odvádí děti do oddělení školní družiny, v 7:40 hod. předá žáky na vyučování a otvírá vchod u přístavby. V 8:00 se tento vchod uzamkne. Pokud žák dorazí později, do školy se dostane pouze hlavním vchodem.

3. Předávání žáků ze školy do ŠD po skončení vyučování

Žáky přebírá vychovatel(-ka) od tř. učitelky ve třídě. Následně je odvádí do ŠD v hlavní budově. Pokud má část žáků z oddělení méně vyučovacích hodin a vychovatel(-ka) je s nimi již v oddělení, odvádí druhou skupinu žáků do ŠD tř. učitelka.

4. Přechod žáků ŠD do dalších mimodružinových a mimoškolních aktivit

Žáky si z oddělení vyzvedne vedoucí příslušné aktivity a po skončení je opět předá do oddělení. Pokud žák odchází na mimoškolní aktivitu ze ŠD sám, je nutná písemná žádost rodičů. Za cestu žáka do mimodružinových kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka zodpovědnost.

5. Spojování oddělení

 1. Žáci se spojují v době, kdy vychovatel(ka) vede zájmový kroužek,má službu u vchodu a nebo končí provoz v oddělení. Při spojování odvádí vychovatel(ka) žáky ze svého oddělení do jiného oddělení. Pokud vede vychovatel(ka) zájmový kroužek, vyzvedne si ze všech oddělení žáky zapsané do kroužku, po skončení kroužku je předá rodičům u šaten a po té do koncového oddělení.
 2. V 17:00 hod. se žáci všech oddělení spojují v koncovém oddělení.

6. Doba odchodu či vyzvedávání žáků ze ŠD

 1. Po obědě nejdříve ve 13:30 hod. a nejpozději do 14:00 hod. ze všech oddělení.
 2. Od 15:00 – 17:30 hod. jsou žáci propouštěni průběžně čipovým systémem a předáváni rodičům vychovatelem, vychovatelkou v šatně u vchodu do přístavby školy.
 3. Od 17:00 hod. jsou žáci spojeni v koncových odděleních. Žáci se neuvolňují v době pobytu venku 14:00 – 15:00 hod.

Žáky si mohou rodiče vyzvednout prostřednictvím čipu (info ohledně čipového systému na webu školy ).

Při odchodu z oddělení obdrží dítě kartičku se jménem a způsobem odchodu (doprovod × sám), poté kartičku odevzdá službě u vchodu, která dítě propustí. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům povolen vstup do šaten a budovy školy, rodiče mohou na děti čekat ve vestibulu před šatnami.

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku, vychovatele závazná doba odchodu uvedená rodiči v přihlášce a nebo na dodatečném lístku. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost rodičů, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů – žádost je ke stažení na web. stránkách ŠD. Bez této žádosti nebude žák uvolněn a na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Žádosti se zakládají.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do ukončení provozní doby ŠD V případě, že se vychovatelce nepodaří s rodiči spojit, zkontaktuje se s pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí, která se o dítě postará.

7. Organizace ŠD

Školní družina se dělí na 10 oddělení:

 • 1.,2., 3. a 5.oddělení se nachází v pavilonu C v přízemí,
 • 4., 7. a 8.oddělení v pavilonu C v 1. patře,
 • 6., 9. a 10. oddělení v pavilonu B v 1. patře v hlavní budově školy.

Další prostory školy využívané ŠD: šatny, tělocvičny, školní hřiště, keramická dílna, kuchyňka.

 • Telefon do školní družiny: 606 585 115
 • Vedoucí vychovatelka : 739 990 430

8. Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti v ŠD

Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování, vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině i při jejich akcích. Vychovatelka může přihlédnout při výběru zaměstnání i k počasí nebo přání žáků.

 • 11:45 – 14:00 hod. – hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (relaxace, četba, klidné hry),
  zájmové činnosti zaměřené na Hv, Pč, Vv, liter. vých., rozvíjení poznání
 • 14:00 – 15:00 hod. – rekreační činnosti zaměřené na sportovní hry, vycházky, dopravní výchova, rozvíjení poznání
 • 15:30 – 17:30 hod. – zájmové kroužky (výtvarný., sportovní, fotbal, keramika, vaření, šifry), příprava na vyučování – didaktické hry, soutěže, společenské hry, četba apod.

9. Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny a na denním hodnocení své činnosti, zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky. Podle pitného režimu mají žáci během oběda zajištěné neomezené množství tekutin, mohou si také na odpoledne naplnit přinesenou láhev.

Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat si své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků a neopouštět družinu bez vědomí vychovatelky.

10. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka v družině, o akcích družiny a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas písemně ohlásit změny v údajích, včas uhradit úplatu za pobyt dítěte v družině, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

11. Podmínky BOZP

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD využívá pro svoji činnost odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

12. Vyloučení žáka ze ŠD

Při opakované nekázni, porušení vnitřního řádu, svévolném odchodu ze ŠD nebo při neuhrazení úplaty rodiči za pobyt dítěte v ŠD může ředitel na návrh vychovatelky žáka ze ŠD vyloučit.

Platnost od 1. září 2016

Karolína Jirouchová, vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy